МОДЕЛЬ І СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації досліджено управління якістю освіти. Цей процес передбачає планування, організацію, керівництво, контроль функціонування та розвитку основних процесів, що забезпечують подолання ризиків реалізації освітнього кластеру: неготовність (мотиваційна, технологічна, рефлексивна) окремих педагогів до роботи в умовах дистанційного навчання, недосконалий моніторинг розвитку та професійного саморозвитку педагогів у міжатестаційний та міжкурсовий період, неналежне забезпечення навчальної діяльності в умовах дистанційного навчання (цифрова неграмотність педагогів), доступу до мережі Інтернет, недосконалість розробки критеріїв, правил і процедури оцінювання здобувачів освіти та діяльності вчителів та ін. The publication examines the management of educational quality. This process involves planning, organising, managing, controlling the functioning and development of the main processes that ensure overcoming the risks of implementing an educational cluster: the unreadiness (motivational, technological, reflective) of individual teachers to work in distance learning, imperfect monitoring of the development and professional self-development of teachers in the inter-certification and inter-course period, inadequate provision of educational activities in distance learning (digital illiteracy of teachers), access to the Internet, imperfection of the development of criteria, rules and procedures for assessing students and teachers' performance, etc.
Опис
Ключові слова
управління, якість освіти, організація, management, quality of education, organisation
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Модель і система управління якістю освіти в освітній організації / Т. М. Хлєбнікова, В. Є. Крохмаль // The influence of society on the development of science and the invention of new methods : Proceedings of the XXIII International Scientific and Practical Conference, Prague, Czech Republic, June 13–16, 2023. – Prague, 2023. – Pp. 263–267.