Актуальні проблеми приватного та публічного права

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У матеріалах збірника представлені результати наукових досліджень вчених, присвячених актуальним проблемам приватного та публічного права. Видання адресоване вченим, аспірантам, докторантам, викладачам закладів юридичної освіти, працівникам суду, адвокатури, органам юстиції, співробітникам Державної служби зайнятості України, практикуючим юристам, громадським діячам, профспілковим активістам, іншим особам, що цікавляться проблемами приватного та публічного права. The materials of the collection present the results of scientific research of scientists on current issues of private and public law. The publication is addressed to scientists, graduate students, doctoral students, teachers of legal education, court staff, the bar, the judiciary, employees of the State Employment Service of Ukraine, practicing lawyers, public figures, trade union activists, other persons interested in private and public law.
Опис
Ключові слова
приватне право, публічне право, трудове право, право соціального забезпечення, цивільне право, сімейне право, цивільний процес, господарське право, господарський процес, право інтелектуальної власності, адміністративне право, адміністративне процесуальне право, митне та податкове право, фінансове право, теорія та історія держави і права, кримінальне право, конституційне право, муніципальне право, private law, public law, labor law, social security right, civil law, family law, civil process, commercial law, business process, intellectual property law, administrative law, administrative procedural law, customs and tax law, finance law, theory and history of state and law, criminal law, constitutional law, municipal law
Цитування
Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – 459 c.