ВПЛИВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА НА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано вплив студентського наукового гуртка на професійне становлення майбутнього вчителя початкової школи. У підготовці майбутнього вчителя початкової школи особливу роль відіграє його залучення до наукової роботи. Зазначено, що системна робота студентського наукового гуртка має безсумнівну користь у професійному становленні майбутнього вчителя. Вона дозволяє збагатити студентів знаннями і практичними навичками, пов’язаними з особливостями пошуку і добору літератури, цитування, аналізу опитувань, оформлення публікацій, втілення результатів досліджень під час підготовки і проведення уроків у початковій школі. Ефективність дослідницької діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти забезпечується завдяки поєднанню індивідуальних і колективних форм наукової роботи з обов’язковим упровадженням результатів у практику початкової школи. Це створює важливі передумови для продовження наукових досліджень після закінчення вищого педагогічного закладу освіти. The publication analyzes the influence of the student research group on the professional development of the future primary school teacher. In the preparation of the future primary school teacher, his involvement in scientific work plays a special role. It is noted that the systematic work of the student research group has an undoubted benefit in the professional development of the future teacher. It allows enriching students with knowledge and practical skills related to features of literature search and selection, citation, analysis of surveys, design of publications, implementation of research results during preparation and conduct of lessons in primary school. The effectiveness of the research activities of those who have higher pedagogical education is ensured thanks to the combination individual and collective forms of scientific work with mandatory implementation of the results in primary school practice. This creates important prerequisites for continuing scientific research after graduating from a higher pedagogical institution of education.
Опис
Ключові слова
освітній процес, професійна підготовка, студентські гуртки, наукові дослідження, майбутні вчителі, початкова школа, educational process, professional training, student circles, scientific research, future teachers, primary school
Цитування
Ємець А. А. Вплив студентського наукового гуртка на професійне становлення майбутнього вчителя початкової школи / А. А Ємець., О. М. Коваленко // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 71–76.