Методичні рекомендації до курсу "Економічна та соціальна географія України" для студентів спеціальностей 014 Середня освіта. Географія всіх форм навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з курсу “Економічна та соціальна географія України” для студентів всіх форм навчання призначені для студентів, що навчаються за спеціальністю 014.07 Середня освіта. Географія. Методичні рекомендації є складовою навчально-методичного комплексу для курсу "Економічна та соціальна географія України", однієї з провідних дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта. Географія. У методичних рекомендаціях висвітлено основні теми курсу: економіко-географічне положення України, населеня, господарство, економічні райони та зовнішні зв'язки України, завдання до практичних і семінарських занять, питання та завдання для самостійної роботи, джерела для вивчення курсу. Методические рекомендации курса “Экономическая и социальная география Украины” для студентов всех форм обучения предназначены для студентов, обучающихся по специальности 014.07 Среднее образование. География. Методические рекомендации являются составной частью учебно-методического комплекса для курса "Экономическая и социальная география Украины", одной из ведущих дисциплин в профессиональной и практической подготовке бакалавров специальности 014 Среднее образование. География. В методических рекомендациях отражены основные темы курса: экономико-географическое положение Украины, население, хозяйство, экономические районы и внешние связи Украины, задачи к практическим и семинарским занятиям, вопросы и задачи для самостоятельной работы, источники для изучения курса. Methodological recommendations for the course "Economic and Social Geography of Ukraine" for students of all forms of education are intended for students studying in the specialty 014.07 Secondary Education. Geography. Methodical recommendations are a part of educational-methodical complex for the course "Economic and Social Geography of Ukraine", one of the leading disciplines in professional and practical training of bachelors of specialty 014 Secondary Education. Geography. Methodical recommendations reflect the main topics of the course: economic and geographical position of Ukraine, population, economy, economic regions and external relations of Ukraine, tasks for practical and seminar classes, questions and tasks for independent work, sources for the course.
Опис
Ключові слова
економічна географія, географія України, методичні рекомендації, экономическая география, география Украины, методические рекомендации, economic geography, geography of Ukraine, methodological guidelines
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу "Економічна та соціальна географія України" для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Географія всіх форм навчання / Ю. І. Муромцева, П. І. Лоцман, С. В. Некос ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 41 с.