Незмінність гендеру на графічному рівні китайської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Вивчення китайської культури незмінно приводить до вивчення ієрогліфічної писемності та аналізу культурної інформації, що міститься в кожному окремому ієрогліфі. Графічний образ ієрогліфа витікає з зображувального знака, в основі якого є малюнок. Це дозволяє говорити про взаємозв’язок написання та значення. Вивчаючи первинне написання ієрогліфа, дослідники дізнаються про життя і побут у стародавні часи. В досліженні надано аналіз ієрогліфів, які містять у своїй структурі гендерно-марковані графеми, дозволяє краще зрозуміти гендерні ролі у стародавні часи. Найбільш повно вивчена група ієрогліфів з графемою «жінка» Незмінність структури писемних знаків китайської мови дає підстави зробити висновок про те, що графемний рівень є найбільш сталим порівняно з іншими рівнями, а отже і гендер є незмінним на графемному рівні китайської мови. Изучение китайской культуры неизменно приводит к изучению иероглифической письменности и анализа культурной информации, содержащейся в каждом отдельном иероглифе. Графический образ иероглифа вытекает из знака, в основе которого есть рисунок. Это позволяет говорить о взаимосвязи написания и значении. Изучая первоначальное написание иероглифа, исследователи узнают о жизни и быте в древние времена. В исследовании представлен анализ иероглифов, содержащих в своей структуре гендерно-маркированные графемы, позволяющие лучше понять гендерные роли в древние времена. Наиболее полно изучена группа иероглифов с графемой «женщина» Неизменность структуры письменных знаков китайского языка дает основания сделать вывод о том, что графемный уровень наиболее устойчив по сравнению с другими уровнями, а следовательно и гендер неизменен на графемном уровне китайского языка. It is known that any language reflects and preserves the cultural world of the language group. On the example of the Chinese language, this statement is most confirmed. The graphic image of the character derives from the pictorial sign, which is based on a drawing. This allows us to talk about the relationship between writing and meaning. By studying the original writing of the Chinese characters, it is possible to learn about the way of life of the ancient Chinese. The article provides an analysis of the characters that contain gender-labeled graphemes in their structure that allows a better understanding of gender roles in ancient times. The example of the grapheme "woman" states that, despite the change in cultural norms, the change in the social role of women in the modern Chinese society, respect for them by men, graphic writing remains unchanged. The invariability of the structure of written signs in Chinese gives us reason to conclude that the grapheme level is the most stable compared to other levels, and therefore gender, despite all social and linguistic changes, is unchanged at the grapheme level of the Chinese language.
Опис
Ключові слова
китайська мова, характер, стать, гендерна лексика, графема, лексема, китайский язык, иероглиф, пол, гендерная лексика, графема, лексема, chinese language, character, gender, gender marked vocabulary, grapheme, lexeme
Цитування
Жукова К. Є. Незмінність гендеру на графічному рівні китайської мови / К. Є. Жукова, Н. В. Руда // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2-3 квіт. 2021 р. / Харків.нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 83–89.