Соціальний діалог як засада побудови стабільних трудових відносин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що соціальний діалог є тим механізмом, що дає можливості узгоджувати інтереси працівників, роботодавців із різних галузей господарства, органів влади цивілізованим шляхом, через стабільність трудових правовідносин, надаючи дієві інструменти із запобігання виникнення конфліктів та з їх вирішення. В статье рассмотрено, что социальный диалог является тем механизмом, который позволяет согласовывать интересы работников, работодателей из разных отраслей хозяйства, органов власти цивилизованным путем, через стабильность трудовых правоотношений, предоставляя действенные инструменты по предотвращению возникновения конфликтов и их разрешение. The article considers that social dialogue is a mechanism that allows to reconcile the interests of workers, employers from different sectors of the economy, government in a civilized way, through the stability of labor relations, providing effective tools to prevent conflicts and conflict. their solution.
Опис
Ключові слова
трудове право України, трудові відносини, соціальний діалог, аспірантські роботи, трудовое право Украины, трудовые отношения, социальный диалог, аспирантские работы, labor law of Ukraine, labor relations, social dialogue, graduate work
Цитування
Фатєєв Я. В. Соціальний діалог як засада побудови стабільних трудових відносин / Я. В. Фатєєв // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 201–203.