ГУМАНІСТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У публікації проаналізовано гуманістичні основи оціночної діяльності вчителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. В умовах гуманізації освіти та орієнтації процесу виховання на загальнолюдські цінності особливої актуальності набуває питання ставлення до Людини як найвищої цінності. Цінність Людини, а з професійної точки зору – цінність дитини як об’єкта виховання, стає відправною точкою, яка визначає зміст і характер оціночної діяльності педагога. Зазначено, що В. Сухомлинський стверджував, що у педагогічній оцінці міститься велика гуманна місія. Вона спрямована на розвиток, становлення особистості, піднесення людської гідності дитини, а значить виступає основним чинником розвитку та творення Людини. Така постановка питання кардинально змінює позицію педагога щодо оцінювання школярів. The publication analyzes the humanistic foundations of the teacher's evaluation activity in the pedagogical legacy of V. O. Sukhomlynskyi. In the conditions of humanization of education and the orientation of the education process to universal human values, the question of attitude to Man as the highest value becomes especially relevant. The value of a person, and from a professional point of view vision - the value of the child as an object of education, becomes the starting point that determines the content and nature of the teacher's evaluation activity. It is noted that V. Sukhomlynsky claimed that pedagogical assessment contains a great humane mission. It is aimed at the development, formation of the personality, elevation of the human dignity of the child, which means that it acts as the main factor in the development and creation of Man. This formulation of the question radically changes the position of the teacher regarding the assessment of schoolchildren.
Опис
Ключові слова
гуманізація освіти, оціночна діяльність, освітній процес, педагогічна спадщина, Сухомлинський В. О., humanization of education, evaluation activity, educational process, pedagogical heritage, V. O. Sukhomlynskyi
Цитування
Небитова І. А. Гуманістичні основи оціночної діяльності вчителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / І. А. Небитова // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 102–105.