Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У монографії презентовано лінгвопоетичний аналіз текстів української поезії відповідно до їх естетичних засад. Основну увагу приділено дослідженню текстових зразків провідних для української поетичної мовотворчості художньо-естетичних програм: фольклору, романтизму, реалізму, модернізму, постмодернізму. Естетика художнього дискурсу визначена основним екстралінгвальним чинником, що зумовлює специфіку мовного кодування в поетичному контексті важливих для світоглядно-культурних орієнтацій доби буттєвих пріоритетів. Теоретичні аспекти роботи ґрунтуються на загальнонаукових концепціях лінгвістичної поетики, літературознавчих концепціях естетичної еволюції національного мистецтва слова, психологічних засадах художньої мовотворчості. Для лінгвістів, літературознавців, студентів-філологів. В монографии представлен лингвопоетический анализ текстов украинской поэзии в соответствии с их эстетическими принципами. Основное внимание уделено исследованию текстовых образцов ведущих для украинской поэтической языкотворчести художественно-эстетических программ: фольклора, романтизма, реализма, модернизма, постмодернизма. Эстетика художественного дискурса определена основным экстралингвистическим фактором, обуславливающим специфику языкового кодирования в поэтическом контексте важных для мировоззренчески-культурных ориентаций суток бытийных приоритетов. Теоретические аспекты работы основываются на общенаучных концепциях лингвистической поэтики, литературоведческих концепциях эстетической эволюции национального искусства слова, психологических основах художественной языкотворчести. Для лингвистов, литературоведов, студентов-филологов. The monograph presents a linguistic and poetic analysis of the texts of Ukrainian poetry in accordance with their aesthetic principles. The main attention is paid to the study of textual samples of the leading artistic and aesthetic programs for Ukrainian poetic language creation: folklore, romanticism, realism, modernism, postmodernism. The aesthetics of artistic discourse is determined by the main extralinguistic factor that determines the specifics of language coding in a poetic context, important for worldview and cultural orientations of the day of everyday priorities. The theoretical aspects of the work are based on the general scientific concepts of linguistic poetics, literary concepts of the aesthetic evolution of the national art of the word, and the psychological foundations of artistic language. For linguists, literary scholars, students of philology.
Опис
Ключові слова
українознавство, лінгводидактика, лінгво-естетична інтерпретація буття, українська поетична мовотворчість, украиноведение, лингводидактика, лингво-эстетическая интерпретация бытия, украинское поэтическое языкотворчество, Ukrainian studies, linguodidactics, lingvo-aesthetic interpretation of being, Ukrainian poetic language
Цитування
Маленко О. О. Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну) : монографія / О. О. Маленко ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. історико-філол. т-во. – Харків : ХНПУ, 2010. – 488 с.