Військово-спортивне орієнтування

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХНУПС)
Анотація
У навчально-методичному посібнику розглядаються методика викладання блоку змістових модулів «Спеціальна фізична підготовка, бойова армійська система (Барс), військово-спортивне орієнтування» навчальної дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт», зокрема теми, що пов’язана з військово-спортивним орієнтуванням. В учебно-методическом пособии рассматриваются методика преподавания блока содержательных модулей «Специальная физическая подготовка, боевая армейская система (Барс), военно-спортивное ориентирование» учебной дисциплины «Физическое воспитание, специальная физическая подготовка и спорт», в частности темы, связанной с военно спортивный ориентированием. In the educational-methodical manual examines the methods of teaching the block of content modules “Special physical training, combat army system (Bars), military-sports orientation” educational discipline “Physical education, special physical training and sports”, in particular topics related to military sports orientation.
Опис
Ключові слова
військово-спортивне орієнтування, компас, орієнтири, контрольні пункти, военно-спортивное ориентирование, компас, ориентиры, контрольные пункты, military sports orientation, compass, landmarks, check points
Цитування
Військово-спортивне орієнтування : навч.-метод. посіб. / В. М. Кирпенко, О. Г. Піддубний, Ж. О. Цимбалюк та ін. ; Харк. нац. ун-т Повітряних Сил імені І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 84 с.