Фасилітативні вміння сучасного вчителя: суть, структура, місце в системі педагогічної фасилітації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено актуальність вивчення питань педагогічної фасилітації, встановлено, що цей термін широко використовується в сучасній педагогічний та психологічній літературі, розглянуто сучасні тлумачення поняття «фасилітація». Проаналізовано наукові підходи до визначення понять «педагогічна фасилітація» та «фасилітативні уміння педагога». Розглянуто педагогічну фасилітацію, як специфічний вид діяльності, який сприяє усвідомленню особистістю власної самоцінності, саморозвитку та самовдосконаленню. З’ясовано, що педагогічна фасилітація проявляється у стимулюванні, ініціюванні, заохоченні суб’єктів освітнього процесу до самостійного пошуку відповідей на питання, зазначено умови її результативності. Установлено, що педагогічні вміння педагога полягають у здатності організовувати процес усвідомленого навчання та особистісного зростання. Зазначено, що до вмінь, якими повинен володіти педагог-фасілітатор, належать: уміння організовувати навчальний діалог, як фасилітацію процесів усвідомленого навчання та особистісного зростання; вміння уважно слухати, аналізувати та корегувати дії учнів, сприяти створенню ефективної поведінки, обирати нейтральну позицію, забезпечувати позитивний психологічний настрій, діяти превентивно; вміння концептуально мислити та прогнозувати результати власної педагогічної діяльності. Розкрито важливість саме такої педагогічної взаємодії, яка сприятиме тому, що кожен учень буде відчувати себе прийнятим та почутим. Установлено, що характерною особливістю фасилітативних умінь педагога є педагогічна спрямованість та гнучкий підхід до реалізації власної діяльності. З’ясовано, що формування фасилітативних умінь можливе лише за умови роботи над собою та своїм саморозвитком. Відзначено, що це відбувається завдяки отриманню та доведенню до автоматизму певних знань та навичок. The relevance of the research of the facilitation was indicated in the article and it was also established that this term is widely used in modern pedagogical and psychological literature, the modern interpretations of the concept of «facilitation» was considered. The scientific approaches to the definition of the terms «pedagogical facilitation» and «facilitation skills of the pedagogue» have been analyzed. The pedagogical facilitation was considered as a specific type of activity, which promotes the awareness of the personality of one’s own self-worth, self-development and self-perfection. It was found out that the pedagogical facilitation manifests itself in stimulating, initiating, encouraging the subjects of the educational process to independently search for answers to the question, and the conditions of its effectiveness were indicated. It has been established that the pedagogical skills of the teacher are the ability to organize the process of conscious learning and personal growth. It was noted, that the skills that should be possessed by the teacher-facilitator include: the ability to organize educational dialogue, as a facilitation of the processes of conscious learning and personal growth, the ability to listen to somebody carefully, to analyze and correct students’ actions, to promote the creation of effective behavior, to provide apositive attitude of psychological mood, act preventively, conceptually think and predict the results of their own pedagogical activity. It was revealed the importance of such pedagogical interaction that will make every student will feel accepted and heard. It has been established that the pedagogical orientation and flexible approach in the realization of the activity these are characteristic features of the teacher’s facultative skills. It has been found out that the formation of facilitation skills is possible if they work on themselves and their self-development. It was noted that this is due to the getting and bringing to the automatism of certain knowledge and skills.
Опис
Ключові слова
фасилітація, педагогічна фасилітація, фасилітативні уміння, педагог-фасілітатор, усвідомлене навчання, саморозвиток, facilitation, pedagogical facilitation, facilitation skills, teacherfacilitator, conscious learning, self-development
Цитування
Трухан Г. В. Фасилітативні вміння сучасного вчителя: суть, структура, місце в системі педагогічної фасилітації / Г. В. Трухан // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 47. – С. 148–158.