ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ДИТИНСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано історико-педагогічний підхід, який сприяє виокремленню особливостей розвитку проблеми дитинства на кожному історичному етапі, розкриттю напрямів соціального, освітнього й культурного забезпечення дітей в Україні в досліджуваний період із позиції їх обумовленості соціально-економічним розвитком суспільства в певний історичний період та діяльністю окремих видатних особистостей, характеристиці теоретичних ідей, які панували на кожному історичному етапі, та їх практичного втілення, а також визначенню можливостей використання цього досвіду в сучасних умовах розвитку українського суспільства. The publication analyses the historical and pedagogical approach that contributes to highlighting the peculiarities of the development of the problem of childhood at each historical stage, disclosing the directions of social, educational and cultural provision of children in Ukraine in the period under study from the standpoint of their conditionality by the socio-economic development of society in a certain historical period and the activities of individual prominent personalities, characterising theoretical ideas that prevailed at each historical stage and their practical implementation, as well as identifying opportunities for.
Опис
Ключові слова
історико-педагогічні дослідження, дитинство, historical and pedagogical research, childhood
Цитування
Лупаренко С. Є. Історико-педагогічний підхід до дослідження питань дитинства / С. Є. Лупаренко, Г. А. Кабанська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 87–89.