Психологічна складова підготовки майбутніх педагогів-музикантів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Авторами розкривається психологічна складова підготовки майбутніх педагогів-музикантів, яка сприяє самореалізації студента у майбутній професійній діяльності. Виокремлено особливості та специфіку підготовки майбутніх педагогів-музикантів. Зазначено педагогічні умови та основні вимоги майбутніх педагогів музикантів в психологічному аспекті. Авторами раскрывается психологическая составляющая подготовки будущих педагогов-музыкантов, которая способствует самореализации студента в будущей профессиональной деятельности. Выделены особенности и специфика подготовки будущих педагогов-музыкантов. Указаны педагогические условия и основные требования будущих педагогов-музыкантов в психологическом аспекте. The article depicts the psychological component of future teachers-musicians’ training that promotes students’ self-realization in their future professional activity. The peculiarities and specific features of future teachers-musicians’ training have been distinguished. The pedagogical conditions and the main requirements for future teachers-musicians’ training in psychological aspect have been determined .
Опис
Ключові слова
педагог-музикант, педагогічний університет, підготовка, психологічна підготовка, вимоги до підготовки, педагог-музыкант, педагогический университет, подготовка, teacher-musician, pedagogical university, training, psychological training, requirements for training
Цитування
Коваленко О. А. Психологічна складова підготовки майбутніх педагогів-музикантів / О. А. Коваленко, Тань Сяо // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 283–285.