Економічна школа І. Ф. Прокопенка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Стаття присвячена дослідженню основних напрямків розвитку та надбань економічної школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди, яка пов`язана з ім`ям її фундатора – дійсного члена НАПНУ, професора Івана Федоровича Прокопенка (1936–2021 рр.). Під його талановитим керівництвом була створена економічна школа з оригінальним поглядом на суттєві сучасні й перспективні проблеми економічної теорії та освіти. Наукова діяльність засновника економічної школи та керованих ним вчених-економістів зосередилася на економічній теорії з питань трансформації економічних систем, розвитку національної економіки, глобальної економіки, соціоекономіки та управління, історії економічної думки, методології економічної освіти, розробці програм і стандартів з економічної освіти, інноваційних педагогічних технологіях для підготовки сучасного вчителя. Еконо- мічна школа І.Ф. Прокопенка є яскравим прикладом корпоративної форми організації наукової діяльності викладачів, вчителів, вчених, економістів-практиків в сучасних умовах, у якій дослідники об’єдналися на основі новітньої дослідницької програми навколо визнаного лідера. Його інноваційний підхід, активна дослідницька позиція, далекоглядність в аналізі перспектив соціально-економічного та освітнього розвитку українського суспільства сприяли створенню наукової школи економічної освіти і виховання школярів, інтенсифікації навчальної діяльності студентів, упровадження нових педагогічних технологій та дидактичного забезпечення курсів з економіки. Обґрунтована доцільність формування економічних знань, економічної культури у студентів та учнів шляхом упровадження в шкільні програми навчальних інноваційних предметів в сучасних умовах гос- подарювання; розроблена наукова концепція багаторівневої загально-педагогічної підготовки фахівців за всіма освітніми рівнями зі спеціальності 051 «Економіка». Надбання економічної школи І. Ф. Прокопенка привернули увагу педагогічної громадськості й поширилися в багатьох закладах вищої освіти України та за її межами. The article is dedicated to the analysis of the main directions of development and assets of the economic school of KhNPU, which is connected with the name of its founder – outstanding scientist in the field of economics, philosophy of education, rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (1980–2020), a full-time member of the National Academy Pedagogical Sciences, Professor Ivan Fedorovich Prokopenko (1936–2021). The economic school with an original view on essential modern and promising problems of economics and education was created under his talented leadership. The scientific activity of the founder of the economic school and the scientists-economists focused on the questions of economics: transformation of economic systems, development of the national economy, global economy, socioeconomy and management, history of economic thought, methodology of economic education, development of programs and standards for economic education, innovative pedagogical technologies for training a modern teacher. The I. F. Prokopenko School of Economics is a vivid example of the corporate form of organizing the scientific activity of teachers, scientists, practicing economists in modern conditions, in which researchers united on the basis of the latest research program around the recognized leader. His innovative approach, active research position, far-sightedness in the analysis of the prospects of socio-economic and educational development of Ukrainian society contributed to the creation of a scientific school of economic education and education of schoolchildren, intensification of student's educational activities, introduction of new pedagogical technologies and didactic provision of economics courses.This School reasoned expediency of formation of economic knowledge, economic culture among students and pupils by introducing educational innovative subjects into school programs in modern economic conditions. The scientific concept of multilevel general-pedagogical training of specialists at all educational levels in specialty 051 "Economics" was developed. The property of the I. F. Prokopenko School of Economics have attracted the attention of the pedagogical community and have spread to many institutions of higher education in Ukraine and beyond.
Опис
Ключові слова
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Прокопенко Іван Федорович, наукова економічна школа, економічна освіта майбутнього учителя, підготовка здобувачів вищої освіти, спеціальність «Економіка», H. S. Skovoroda KhNPU, Prokopenko Ivan Fedorovych, scientific economic school, economic education of the future teacher, training of students of higher education, specialty "Economics"
Цитування
Соляр В. В. Економічна школа Прокопенка / В. В. Соляр, Л. П. Радченко // Новий колегіум. – 2022. – № 3 (108). – С. 42–49.