NERVOUS PROCESSES AND ORTHOSTATIC REACTIONS FEATURES OF CREATIVE SPECIALTIES STUDENTS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Independent Publisher Zhanneta Kozna
Анотація
The future professional activity of students of the Faculty of Arts is characterized by an insufficient level of motor activity of a dynamic nature, combined with a large static load and highly coordinated finger work. Representatives of these specialties have their own psychological characteristics. The monograph reveals the features of the properties of the nervous system and the functional potential of the cardiovascular system of students - future teachers of fine arts and music, and based on the data obtained, recommendations for physical culture and sports have been developed. The Monograph found that future teachers of creative specialties have significantly the least mobility in combination with the highest stability of nervous processes in comparison with representatives of other pedagogical specialties. Significant differences were revealed between the indicators of orthostatic reactions of students of the Faculty of Arts and the faculty where future sports coaches are trained. Orthostatic regulation is much better in students of the Faculty of Physical Culture and Sports. It is necessary to correct the program of physical education of students of creative specialties to increase the interest of students and the correspondence of physical exercises to the characteristics of the nervous system of students of the Faculty of Arts. Future teachers of creative specialties can be recommended to engage in any kind of sport or physical activity, but the most suitable for them are exercises that require the development of endurance in combination with the inclusion of cognitive processes and concentration of attention: walks with observation of nature and the city, exercises to music, exercises with concentration on various natural images, etc. Майбутня професійна діяльність студентів факультету мистецтв характеризується недостатнім рівнем рухової активності динамічного характеру, що поєднується з великим статичним навантаженням і висококоординованою роботою пальців рук. Представники цих спеціальностей мають свої психологічні особливості. У монографії розкрито особливості властивостей нервової системи та функціонального потенціалу серцево-судинної системи студентів - майбутніх учителів образотворчого мистецтва і музичного мистецтва та на основі отриманих даних розроблено рекомендації з фізичної культури і спорту. У монографії встановлено, що майбутні вчителі творчих спеціальностей мають достовірно найменшу рухливість у поєднанні з найвищою стійкістю нервових процесів у порівнянні з представниками інших педагогічних спеціальностей. Виявлено достовірні відмінності між показниками ортостатичних реакцій студентів факультету мистецтв та факультету, де готують майбутніх спортивних тренерів. Ортостатична регуляція значно краща у студентів факультету фізичної культури і спорту. Необхідно відкоригувати програму фізичного виховання студентів творчих спеціальностей для підвищення зацікавленості студентів та відповідності фізичних вправ особливостям нервової системи студентів факультету мистецтв. Майбутнім учителям творчих спеціальностей можна рекомендувати займатися будь-яким видом спорту або фізичної активності, але найбільш придатними для них є вправи, що вимагають розвитку витривалості в поєднанні з включенням пізнавальних процесів і концентрації уваги: прогулянки зі спостереженням за природою і містом, вправи під музику, вправи з концентрацією на різних природних образах тощо.
Опис
Ключові слова
physical education, motor activity, professional activity, creative specialties, orthostatic reactions, nervous system, фізичне виховання, рухова активність, професійна діяльність, творчі спеціальності, ортостатичні реакції, нервова система
Цитування
Kozin O. Nervous processes and orthostatic reactions features of creative specialties students : monograph / O. Kozin, V. Korobeinik, Zh. Kozina ; H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. – Kharkiv : IP Zhanneta Kozna, 2023. – 49 p.