Загальні засади соціальної допомоги людям літнього та похилого віку в умовах сучасних соціальних викликів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
У публікації досліджено засади соціальної допомоги людям літнього та похилого віку в умовах сучасних соціальних викликів. Аналіз наукової літератури та досвіду соціальної роботи з проблеми надання соціальної допомоги людям літнього та похилого віку в умовах воєнного стану показав, що вітчизняними та закордонними вченими та практиками накопичено низку важливих інструментів, що можуть бути корисними сучасним фахівцям соціальної галузі для вирішення проблем сьогодення. Зазначено що важливою основою соціальної роботи з людьми літнього та похилого віку в умовах сучасної надзвичайної кризової ситуації є необхідність поєднання двох підходів (гуманітарного та орієнтованого на розвиток) з поступовим акцентом на другий підхід, що передбачає посилення та розвиток власної резилієнтності людей літного віку, їхнє наснаження з метою підвищення їхнього особистісного адаптаційного потенціалу та потенціалу підтримуючого простору громади. The publication examines the principles of social assistance to the elderly in the context of modern social challenges. Analysis of scientific literature and social experience work on the problem of providing social assistance to elderly and elderly people under martial law showed that domestic and foreign scientists and practitioners have accumulated a number of important tools that can be useful to modern specialists in the social field to solve today's problems. It is noted that an important basis of social work with the elderly and the elderly in the conditions of a modern emergency crisis situation is the need to combine two approaches (humanitarian and development-oriented) with a gradual emphasis on the second approach, which involves strengthening and developing the own resilience of the elderly, their empowerment in order to increase their personal adaptation potential and potential supportive community space.
Опис
Ключові слова
соціальна галузь, соціальна робота, соціальна допомога, соціальна підтримка, люди похилого віку, резилієнтність, воєнний стан, social sector, social work, social assistance, social support, elderly, resilience, martial law
Цитування
Костіна В. В. Загальні засади соціальної допомоги людям літнього та похилого віку в умовах сучасних соціальних викликів / В. В. Костіна // Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку : кол. монографія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 36–73.