“ХУДОЖНИК І ПЕНЗЕЛЬ”: ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПАРІ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті висвітлено тему арт-терапевтичних технік парної роботи, якi передбачають здійснення спільної образотворчої роботи в діадах. Вона дозволяє розвивати комунікативні навички, досліджувати і коригувати соціальні ролі та звичні форми поведінки, що є продуктивним для використання у структурі тренінгів комунікативної компетентності. В статье освена тема арт-терапевтических техник парной работы, которые предусматривают осуществление совместной изобразительной деятельности в диадах. Она позволяет развивать коммуникативные навыки, исследовать и корректировать социальные роли и привычные формы поведения, является продуктивным для использования в структуре тренингов коммуникативной компетентности. The article highlights the topic of art therapeutic techniques of pair work, which provide for the implementation of joint visual activity in dyads. It allows you to develop communication skills, explore and correct social roles and habitual forms of behavior, is productive for use in the structure of communicative competence trainings.
Опис
Ключові слова
діагностика, корекція, невербальна взаємодія, арт-терапія, диагностика, коррекция, невербальное взаимодействие, арт-терапия, diagnostics, correction, non-verbal interaction, art therapy
Цитування
Жванія Т. В. “Художник і пензель”: діагностика і корекція невербальної взаємодії в парі засобами арт-терапії / Т. В. Жванія // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 34–35.