Історія психології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Історія психології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 Психологія, спрямовані для формування обізнаності з методологічних проблем становлення психологічного знання, сутності та проблематики психологічної думки в донауковий та науковий періоди; щодо специфіки та розвитку провідних психологічних напрямків та шкіл, внеску провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у розвиток психологічної науки; формування компетенцій щодо збору та аналізу історичних знань психологічної науки. Методичні рекомендації включають навчальну програму, рекомендації до підготовки та питання до семінарських занять, інформаційний блок, питання до самостійної роботи та іспиту, рекомендовану літературу, тестові завдання. Methodological recommendations for seminar classes and independent work from the course "History of Psychology" for students of higher education of the first (bachelor's) level in the specialty 053 Psychology, aimed at forming awareness of the methodological problems of the formation of psychological knowledge, the essence and problems of psychological thought in pre-scientific and scientific periods; regarding the specifics and development of leading psychological directions and schools, the contribution of leading domestic and foreign scientists to the development of psychological science; formation of competencies regarding the collection and analysis of historical knowledge of psychological science. Methodological recommendations include the curriculum, recommendations for preparation and questions for seminar classes, an information block, questions for independent work, recommended literature, test tasks.
Опис
Ключові слова
тенденції розвитку психологічної науки, проблематика психологічної думки в донауковий та науковий періоди, розвиток провідних психологічних напрямків та шкіл, методичні рекомендації, trends in the development of psychological science, problems of psychological thought in pre-scientific and scientific periods, development of leading psychological directions and schools, methodological recommendations
Цитування
Лисенко Л. М. Історія психології : метод. рек. з навч. дисципліни для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня зі спец. 053 Психологія / Л. М. Лисенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 66 с.