Антоніми як засіб збагачення словникового запасу молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто антоніми – це слова, що належать до однієї частини мови й мають протилежне значення. В основі антонімії знаходяться істотні особливості дійсності, які відображаються як протилежні поняття в логіці й антонімічні значення в мові. Зазначено, що навчання антонімії в початковій школі ґрунтується на засвоєнні та розумінні семантичної специфіки антонімів. Ознайомлення учнів із їхнім значенням вимагає застосування різних прийомів семантизації антонімів: етимологізація, переклад, описовий спосіб, опора на контекст, спосіб наочної демонстрації, робота зі словником. The article discusses antonyms - these are words that belong to the same part of the language and have the opposite meaning. At the core of antonymy are essential features of reality, which are reflected as opposite concepts in logic and antonymic meanings in language. It is noted that the teaching of antonyms in primary school is based on learning and understanding the semantic specificity of antonyms. Acquainting students with their meaning requires the use of various methods of semanticization of antonyms: etymology, translation, descriptive method, reliance on context, method of visual demonstration, working with a dictionary.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, антоніми, початкова школа, студентські роботи, speech development, antonyms, primary school, student works
Цитування
Вороницька В. Антоніми як засіб збагачення словникового запасу молодших школярів / В. Вороницька // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 90.