ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної теорії професійної педагогіки – оновленню змісту підготовки фахівців соціальної сфери до роботи в умовах війни з сім’ями з дітьми з особливими потребами. Фахівців соціальної сфери до роботи в умовах війни не готували, так же як і всіх інших фахівців, окрім військовослужбовців. Проблема поглиблюється тим, що в умовах війни найбільш уразливими категоріями є діти з особливими потребами і їх батьки, які не в змозі забезпечити їм базові й особливі потреби на практиці. Тому метою статті є обґрунтування нового змісту професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної підтримки сімей з дітьми з особливими потребами у воєнний стан. Методологією дослідження є комплекс наукових підходів до вирішення проблеми (компетентнісний, теорія прав людини і розвитку людини, дитиноцентричний, родиноцентричний, ризикоорієнтований, порівняльний, історичний, гуманістичний, політичний підходи, підходи соціальної роботи: допомоги для самодопомоги, кризового втручання, резілієнсний, інтегрований підхід до надання соціальних послуг у громаді, клієнтоцентричний, теорії кризове втручання, орієнтовану на завдання модель соціальної роботи, проблемно-орієнтований підхід допомога для самодопомоги, а також загальнонаукові підходи: аксіологічний, системний, діяльнісний; професійно-педагогічний психологічні, змісту освіти та методи науково-педагогічних досліджень (теоретичний аналіз джерел, узагальнення, синтез, конкретизація, порівняння, моделювання). Науковою новизною статті є визначення переліку підходів до обґрунтування змісту професійної підготовки соціальних працівників до роботи з сім’ями з дітьми з особливими потребами, проблем таких сімей в війну, модель професійної діяльності соціальних працівників з такими сім’ям під час війни, переліку питань змісту такої підготовки. Практичне значення статті полягає в зверненні уваги соціальних працівників до цього питання і створення умов для формування професійних компетентностей у фахівців до роботи з такими сім’ями як найбільш вразливими в війну. Результатами статті є модель професійної діяльності соціальних працівників з сім’ями з дітьми з особливими потребами й оновлення змісту навчання фахівців такій роботі. Перспективами подальших досліджень є оновлення всіх програм підготовки соціальних працівників до роботи в війну і з такими сім’ями. The article is devoted to the current problem of the modern theory of professional pedagogy - the updating of the content of the training of social sphere specialists to work in war conditions with families with children with special needs. Specialists in the social sphere were not prepared for work in war conditions, as well as all other specialists, except for military personnel. The problem is aggravated by the fact that in the conditions of war, the most vulnerable categories are children with special needs and their parents, who are unable to provide them with basic and special needs in practice. Therefore, the purpose of the article is to substantiate the new content of the professional training of future social workers for social support of families with children with special needs during wartime. The research methodology is a complex of scientific approaches to solving the problem (competence, theory of human rights and human development, child-centered, family-centered, riskoriented, comparative, historical, humanistic, political approaches, approaches of social work: assistance for self-help, crisis intervention, resilient, integrated approach to provision of social services in the community, client-centered, theories of crisis intervention, task-oriented model of social work, problem-oriented approach, help for self-help, as well as general scientific approaches: axiological, systemic, activity; professional-pedagogical psychological, content of education) and methods of scientific-pedagogical research (theoretical analysis of sources, generalization, synthesis, concretization, comparison, modeling.) The scientific novelty of the article is the definition of a list of approaches to substantiating the content of professional training of social workers to work with families with children with special needs, problems of such families at war, a model of professional activity of social workers with such families at war, a list of questions about the content of such training. The practical significance of the article is to draw the attention of social workers to this issue and create conditions for the formation of professional competencies in specialists to work with such families as the most vulnerable in the war. The results of the article are a model of the professional activity of social workers with families with children with special needs and an update of the content of the training of specialists for such work. Prospects for further research are the updating of all training programs for social workers to work in war and with such families.
Опис
Ключові слова
сім’ї з дітьми з особливими потребами, війна, модель професійної діяльності, зміст професійної підготовки, соціальний працівник, проблеми дітей з особливими потребами, families with children with special needs, war, model of professional activity, content of professional training, social worker, problems of children with special needs
Цитування
Трубавіна І. М. Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної підтримки сімей з дітьми з особливими потребами під час воєнного стану / І. М. Трубавіна, К. Є. Каліна, К. М. Недря // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 59. – С. 105–119.