ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПІДТРИМКИ КЕРІВНИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті робиться спроба розкрити зміст діяльності керівника закладу загальної середньої освіти з розвитку інноваційної компетентності вчителя. З’ясовано, що рівень інноваційної компетентності педагога залежить від рівня інноваційної компетентності керівника, спрямованості науково-методичної роботи закладу освіти на її розвиток та безпосередньо від прагнення вчителя до професійного самовдосконалення. The article attempts to reveal the content of the activities of the head of a general secondary education institution for the development of innovative competence of a teacher. It was found that the level of innovative competence of the teacher depends on the level of innovative competence of the head, the focus of scientific and methodological work of the educational institution on its development and directly on the desire of the teacher to professional self-improvement.
Опис
Ключові слова
компетентність, інновація, інноваційна компетентність, вчитель, керівник, науково-методична робота, самовдосконалення, competence, innovation, innovative competence, teacher, leader, scientific and methodical work, self-improvement
Цитування
Темченко О. В. Інноваційна компетентність вчителя як об’єкт управлінської підтримки керівника / О. В. Темченко // Розвиток системи управління закладом освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник]. – Харків, 2021. – С. 246–253.