Естетично-спрямовані дисципліни: можливості та проблеми викладання он-лайн

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено питання естетичного наповнення професійної компетентності через питання самопрезентації, попиту на професійну діяльність і фахівця, сприйняття результатів професійної діяльності, отримання задоволення від професійної діяльності, формування індивідуального стилю діяльності в контексті роботи з естетично спрямованими дисциплінами в онлайн і офлайн формах. В статье исследован вопрос эстетического наполнения профессиональной компетентности через вопрос самопрезентации, спрос на профессиональную деятельность и специалиста, восприятие результатов профессиональной деятельности, получение удовольствия от профессиональной деятельности, формирование индивидуального стиля деятельности в контексте работы с эстетически направленными дисциплинами в онлайн и оффлайн формах. The article examines the aesthetic content of professional competence through self-presentation, demand for professional activity and specialist, perception of professional results, enjoyment of professional activity, formation of individual style of activity in the context of working with aesthetically oriented disciplines in online and offline forms.
Опис
Ключові слова
освітній процес, естетика цифрового простору, онлайн освіта, аспірантські роботи, образовательный процесс, эстетика цифрового пространства, онлайн образование, аспирантские работы, educational process, aesthetics of digital space, online education, postgraduate work
Цитування
Лі Сіньцзе. Естетично-спрямовані дисципліни: можливості та проблеми викладання он-лайн / Сіньцзе Лі // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 88–90.