СПЕЦИФІКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено інструментальне навчання особистості у вальдорфській школі. У вальдорфській школі музика супроводжує учнів упродовж усіх років навчання. Основні підходи до музичної освіти школярів обґрунтовано у працях Р. Штайнера, який є фундатором вальдорфської педагогіки. Зазначено, що вальдорфська музична освіта спрямована на всіх дітей, а не лише на музично обдарованих, тому всі школярі грають, принаймні, на одному музичному інструменті. Індивідуальна та спільна гра на музичних інструментах виховує в дітей здібності слухання й розуміння музики. У підсумку сольні навички вливаються у справу всієї школи: музичне оформлення свят упродовж року, шкільні концерти, музичний театр тощо. Починаючи з 3-4-го року навчання кожний клас має невеличкий оркестр, а учні старших класів грають у шкільному оркестрі. Через участь в оркестрах особистість отримує цінний досвід соціальної взаємодії та спільної роботи, що зміцнює її психофізичні сили, створює можливість для внутрішнього розвитку. The publication examines instrumental personality training in a Waldorf school. In a Waldorf school, music accompanies students throughout their school years. The main approaches to musical education of schoolchildren are substantiated in the works of R. Steiner, who is the founder of Waldorf pedagogy. It is noted that Waldorf music education is aimed at all children, not only at musically gifted ones, so all schoolchildren play at least one musical instrument. Individual and joint playing of musical instruments develops children's ability to listen and understand music. As a result, solo skills flow into the work of the whole school: musical decoration of holidays throughout the year, school concerts, musical theater, etc. Starting from the 3rd-4th year of study, each class has a small orchestra, and students of senior classes play in the school orchestra. Through participation in orchestras, a person gains valuable experience of social interaction and joint work, which strengthens his psychophysical strength and creates an opportunity for internal development.
Опис
Ключові слова
музична освіта, вальдорфська педагогіка, музичне мистецтво, освітній процес, musical education, Waldorf pedagogy, musical art, educational process
Цитування
Іонова О. М. Специфіка інструментального навчання особистості у вальдорфській школі / О. М. Іонова, Ма Лі // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 13–14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 91–95.