Методичні рекомендації до курсу "Рекреаційні ресурси світу" для студентів спеціальностей 014 Середня освіта. Географія всіх форм навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з курсу "Рекреаційні ресурси світу" для студентів всіх форм навчання призначені для студентів, що навчаються за спеціальністю 014.07 Середня освіта. Географія. Методичні рекомендації є складовою навчально-методичного комплексу для курсу "Рекреаційні ресурси світу", однієї з фахових дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта. Географія. У методичних рекомендаціях висвітлено основні теми курсу, завдання до практичних і семінарських занять, питання та завдання для самостійної роботи, джерела для вивчення курсу. Методические рекомендации по курсу Рекреационные ресурсы мира для студентов всех форм обучения предназначены для студентов, обучающихся по специальности 014.07 Среднее образование. География. Методические рекомендации являются составной частью учебно-методического комплекса для курса "Рекреационные ресурсы мира", одной из профессиональных дисциплин в профессиональной и практической подготовке бакалавров специальности 014 Среднее образование. География. В методических рекомендациях отражены основные темы курса, задания к практическим и семинарским занятиям, вопросы и задания для самостоятельной работы, источники для изучения курса. Methodical recommendations for the course Recreational resources of the world for students of all forms of education are intended for students studying in the specialty 014.07 Secondary education. Geography. Methodical recommendations are a part of the educational-methodical complex for the course "Recreational resources of the world", one of the professional disciplines in the professional and practical training of bachelors of the specialty 014 Secondary Education. Geography. The methodological recommendations reflect the main topics of the course, tasks for practical and seminar classes, questions and tasks for independent work, and sources for studying the course.
Опис
Ключові слова
економічна географія, туризм, рекреаційні ресурси, рекреаційна географія, экономическая география, рекреационные ресурсы, рекреационная география, economic geography, tourism, recreational resources, recreational geography
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу "Рекреаційні ресурси світу" для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Географія всіх форм навчання / Ю. І. Муромцева, П. І. Лоцман, С. В. Некос ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 31 с.