ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПРИ ЗАНЯТТЯХ ФУТБОЛОМ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Мета – вивчити особливості функціональної підготовленості і розробити методичні підходи до цілеспрямованого використання ергогенічних засобів в тренуванні юних футболістів на етапі поглибленої спеціалізації в залежності від ігрового амплуа. Показано, що диференційоване, у відповідністю з ігровою спеціалізацією, використання додаткових ергогенічних засобів у вигляді дихальних вправ і дозованої гіповентиляції, в тренуванні юних футболістів сприяє посиленню тренувального ефекту від застосування звичайних тренувальних дій (фізичних вправ) і дозволяє забезпечити більш виражений акцентований і цілеспрямований розвиток домінантних для кожного ігрового амплуа компонентів функціональної підготовленості. Цель - изучить особенности функциональной подготовленности и разработать методические подходы к целенаправленному использованию ергогеничних средств в тренировке юных футболистов на этапе углубленной специализации в зависимости от игрового амплуа. Показано, что дифференцированное, в соответствии с игровой специализацией, использование дополнительных ергогеничних средств в виде дыхательных упражнений и дозированной гиповентиляции, в тренировке юных футболистов способствует усилению тренировочного эффекта от применения обычных тренировочных действий (физических упражнений) и позволяет обеспечить более выраженное акцентированное и целенаправленное развитие доминантных для каждого игрового амплуа компонентов функциональной подготовленности. The goal is to study the features of the functional readiness and develop methodological approaches to the purposeful use of ergogenic means in the training of young players at the stage of in-depth specialization depending on the playing role. It is shown that the use of additional ergogenic means in the form of breathing exercises and dosed hypoventilation, in accordance with the gaming specialization, in training young players helps to strengthen the training effect from the use of conventional training activities (physical exercises) and allows for a more pronounced accentuated and purposeful development of dominant For each game role of the components of functional readiness.
Опис
Ключові слова
футбол, тренування, ергогенні засоби, функціональна підготовка, студентські роботи, футбол, тренировки, эргогенные средства, функциональная подготовка, студенческие работы, football, training sessions, ergogenic agents, functional training, student work
Цитування
Індивідуалізація функціональної підготовки школярів старших класів при заняттях футболом у позашкільних навчальних закладах / В. В. Іщенко [та ін.] // Здоровье, спорт, реабилитация. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 27‒29.