Географія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво "Ранок" м. Харків, друкарня ТОВ "ТРІАДА ПАК"
Анотація
Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу девятого класу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. У ньому наведені програмові практичні роботи та географічні дослідження. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти навчальний матеріал. Електронні додатки: цікава додаткова інформація, навчальні відеоматеріали і тестові завдання для підготовки до узагальнюючого контролю знань розміщені на сайті видавництва. Призначено для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Учебник содержит обязательный объем учебного материала девятого класса, все необходимые теоретические сведения и понятия. В нем приведены программные практические работы и географические исследования. Карты, схемы и иллюстрации учебника помогут лучше усвоить учебный материал. Электронные приложения: интересная дополнительная информация, учебные видеоматериалы и тестовые задания для подготовки к обобщающему контролю знаний размещены на сайте издательства. Предназначен для учащихся 9 классов общеобразовательных учебных заведений. The textbook contains the compulsory volume of the teaching material of the ninth grade, all the necessary theoretical information and concepts. It contains program practical work and geographical studies. Maps, charts and illustrations of the textbook will help you to better understand the educational material. Electronic applications: interesting additional information, training videos and test tasks for preparation for a general knowledge control are posted on the publisher's website. Designed for students of 9 classes of general educational institutions.
Опис
Ключові слова
географія, клімат, природні комплекси, природа, внутрішні води, география, климат, природные комплексы, природа, внутренние воды, geography, climate, natural complexes, natural, inward water
Цитування
Довгань Г. Д. Географія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. заклад. / Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник ; МОН України. – Харків : Ранок, 2016. – 272 с. : іл.