Акмеологічний підхід до управління організацією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні висвітлено теоретико-прикладні аспекти управління організацією на засадах акмеологічного підходу. Зокрема, обґрунтовано шляхи його реалізації в освітній організації. Проведено оцінювання управління школою з позиції акмеологічного підходу й на підставі отриманих результатів розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення акмеологічного управління. Проведено експертизу програми й обчислено валові витрати на її впровадження. The study highlights the theoretical and applied aspects of organizational management on the basis of acmeological approach. In particular, the ways of its implementation in the educational organization are substantiated. The evaluation of school management from the standpoint of acmeological approach was carried out and on the basis of the obtained results a comprehensive and targeted program for improving acmeological management was developed. The examination of the program was carried out and the gross costs for its implementation were calculated.
Опис
Ключові слова
акмеологічний підхід, управління, організація, заклад освіти, акмеологічна компетентність, акмеологічна культура, acmeological approach, management, organization, educational institution, acmeological competence, acmeological culture
Цитування
Калюжна Н. С. Акмеологічний підхід до управління організацією : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / Н. С. Калюжна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 61 с. : табл. + дод.
Колекції