Психологічні чинники задоволеності стосунками в подружніх парах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет (КПУ), м. Запоріжжя
Анотація
Стаття присвячена проблемі дослідження психологічних чинників задоволеності стосунками в подружніх парах. Актуальність цієї теми пов’язана з тим, що сім’я є певним середовищем впливу на особистість, чим позитивнішим є образ сім’ї у свідомості особистості, тим гармонійнішим є світовідчуття. У роботі наведені дані емпіричного дослідження, які визначають задоволеність стосун¬ками в подружніх парах, виявлений їх взаємозв’язок. Представлена тенденція впливу стажу в шлюбі на розвиток кохання та задоволеність стосунками. Представлено напрями профілактичної програми щодо поліпшення та збереження благополуччя в родині. Статья посвящена проблеме исследования психологических факторов удовлетворенности отношениями в супружеских парах. Актуальность этой темы связана с тем, что семья является определенной средой воздействия на личность, чем позитивнее является образ семьи в сознании личности, тем более гармоничным является мироощущение. В работе приведены данные эмпирического исследования, которые определяют удовлетворенность отношений в супружеских парах, обнаружена их взаимосвязь. Представлена ​​тенденция влияния стажа в браке на развитие любви и удовлетворенности отношениями. Представлены направления профилактической программы по улучшению и сохранению благополучия в семье. The article is devoted to the problem of studying psychological factors of satisfaction with relationships in married couples. The relevance of this topic is related to the fact that the family is a certain environment of influence on the personality, the more positive is the image of the family in the consciousness of the personality, the more harmonious is the world view. The paper presents the data of empirical research, which determine the satisfaction of relationships in married couples, found their relationship. The tendency of the influence of experience in marriage on the development of love and relationship satisfaction is presented. The directions of the preventive program to improve and preserve the well-being in the family are presented.
Опис
Ключові слова
сімейні стосунки, сім’я, подружжя, шлюб, функції сім’ї, сімейні ролі, чинники задоволеності, кохання, симпатія, спілкування, семейные отношения, семья, супруги, брак, функции семьи, семейные роли, факторы удовлетворенности, любовь, симпатия, общение, family relations, family, spouse, marriage, family functions, family roles, factors of satisfaction, love, sympathy, communication
Цитування
Лисенко Л. М. Психологічні чинники задоволеності стосунками в подружніх парах / Л. М. Лисенко // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 5. – С. 73–77.