В. Сухомлинський про формування творчої особистості майбутнього вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах розкрито погляди видатного педагога В. Сухомлинського на проблему формування творчої особистості вчителя як складової педагогічної майстерності, визначено основні компоненти та напрями морально-естетичної освіти вчителів. В тезисах раскрыты взгляды выдающегося педагога В. Сухомлинского на проблему формирования личности учителя как составляющей педагогического мастерства, определены основные компоненты и направления морально-эстетического образования учителей. The views of the outstanding teacher V. Sukhomlinsky on the problem of formation of the teacher's personality as a component of pedagogical mastery are revealed, the main components and directions of the moral aesthetic education of teachers are determined.
Опис
Ключові слова
творча особистість, морально-естетична культура, морально-естетична вихованість, культура емоцій, творческая личность, морально-эстетическая воспитанность, эстетическая воспитанность, культура эмоций, creative personality, moral and aesthetic culture, moral and aesthetic education, culture emotions
Цитування
Білик В. М. Сухомлинський про формування творчої особистості майбутнього вчителя / В. М. Білик // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 47–50.