Критичне мислення молодших школярів в освітньому середовищі НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Гельветика
Анотація
У статті розкривається сутність таких понять як «мислення» та «критичне мислення». Зазначено, що критичне мислення – це оціночний тип мислення, що природньо активізується на фоні накладання нової інформації на особистий досвід людини та використовується для аналізу подій, речей з метою продукування істинних власних умовиводів, пошуку обґрунтованого шляху розв'язання певної ситуації чи проблеми та об'єктивного бачення довкілля. Схарактеризовано базові уміння молодших школярів, що мислять критично. Акцентовано, що базовими факторами, що сприяють виникненню та штовхають думку дитини вперед, є: пізнавальний інтерес, довільність психічних процесів (пам'ять, увага, інтелект, уява, організація діяльності), рефлексія, спонукальна та пізнавальна сфери молодшого школяра. Зазначено, що формування та розвиток критичного мислення буде мати однозначний, довготривалий очікуваний результат у випадку поступової, цілеспрямованої, безперервної взаємодії вчителя і учнів. Розглянуто умови, що сприяють еволюції розуму дитини від «некритичності» до «критичності»: час, активна позиція учня, спілкування, очікування ідей, відсутність страху припуститися помилки, шанування думок інших, повсякденність виховання культури мислення та атмосфера довіри. Визначено, що конструктивну основу технології розвитку критичного мислення становить базова модель трьох стадій організації навчального процесу: виклик – осмислення – рефлексія. Виокремлено стратегії формування та розвитку критичного мислення учнів початкових класів («асоціативний кущ», переплутані логічні ланцюжки, «сенкан», «кубування», «кутки» тощо). Схарактеризовано важливий інструмент формування критичного мислення у молодших школярів – запитання різних типів: навідні, проблемні та розвивальні, провокаційні, запитання на рефлексію, запитання передбачення та ін. The article reveals the essence of such concepts as «thinking» and «critical thinking». It is noted that critical thinking is an evaluative type of thinking that is naturally activated against the background of superimposing new information on a person's personal experience and is used to analyze events and things with the aim of producing true own conclusions, finding a reasonable way to solve a certain situation or problem, and positive vision of the environment. The basic critical thinking skills of primary schoolchildren are characterized. It is emphasized that the basic factors that contribute to the emergence and push the child's thinking forward are: cognitive interest, arbitrariness of mental processes (memory, attention, intelligence, imagination, organization of activity), reflection, motivational and cognitive spheres of a primary schoolchildren. It is noted that the formation and development of critical thinking will have an unambiguous, long-term expected result in the case of gradual, purposeful, continuous interaction between the teacher and schoolchildren. The conditions that contribute to the evolution of a child's mind from "non-critical" to "critical" are considered: time, the schoolchildren' active position, communication, anticipation of ideas, lack of fear of making mistakes, respect for the opinions of others, the daily routine of cultivating a culture of thinking, and an atmosphere of trust. It was determined that the constructive basis of the technology for the development of critical thinking is a basic model of three stages of the organization of the educational process: challenge - comprehension - reflection. Strategies for the formation and development of critical thinking of primary schoolchildren are singled out ("associative bush", tangled logical chains, "senkan", "cubing", "corners", etc.). An important tool for the formation of critical thinking in primary schoolchildren is characterized - questions of various types: leading, problematic and developmental, provocative, reflection questions, prediction questions, etc.
Опис
Ключові слова
критичне мислення, початкова школа, виклик, осмислення, рефлексія, critical thinking, primary school, challenge, comprehension, reflection
Цитування
Філатова Л. Критичне мислення молодших школярів в освітньому середовищі НУШ / Л. Філатова, О. Харламова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / [ред.-упоряд.: М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 55, т. 3. – С. 275–282.