Функціональна роль архітектоніки в реалізації ідейного задуму повісті Б. Пільняка «Червоне дерево»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті досліджується нетрадиційна архітектоніка та композиція повісті Б. Пільняка «Червоне дерево», зумовлена складною, новаторською для літератури того часу проблематикою. Розглядається просторово-часова організація твору. Аналізується метафорична персоніфікація природи та деперсоніфікація людини часів формування тоталітарної держави. В статье исследуется нетрадиционная архитектоника и композиция повести Б. Пильняка «Красное дерево», обусловлена сложной, новаторской для литературы того времени проблематикой. Рассматривается пространственно-временная организация произведения. Анализируется метафорическая персонификация природы и деперсонификация человека времен формирования тоталитарного государства. The article deals with the non-traditional architectonics and the composition of the novel B. Pilnyak's "Red Tree", due to the complex, innovative peculiarity of the literature of that time. The spatial and temporal organization of a work is considered. Тhe metaphorical personification of nature and the depersonalization of man during the formation of a totalitarian state are analyzed.
Опис
Ключові слова
архітектоніка, композиція, поетика, метафора, архитектоника, композиция, поэтика, метафора, architectonics, composition, poetics, metaphor
Цитування
Подгурська І. О. Функціональна роль архітектоніки в реалізації ідейного задуму повісті Б. Пільняка «Червоне дерево» / І. О. Подгурська // Мова і культура : наук. журн. / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : КНУ, 2017. – Вип. 20, т. II (187). – С. 145–150.