Вплив занять вільною боротьбою на компонентний склад тіла дітей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв
Анотація
Для оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку необхідні вивчення морфологічних особливостей тіла та його компонентного складу. Під впливом занять спортом в організмі виникають закономірні зміни. В роботі доведено безпосередній зв'язок обхватних та поперечних показників будови тіла з рівнем фізичної активності. При посиленому фізичному тренуванні наростає м'язова маса, а обмежена рухова активність викликає збільшення запасів жиру і зменшення м'язової маси. Ймовірно, обхватні характеристики тіла людини є одними із показників тілобудови та індикаторами його структурно-функціонального стану на етапах онтогенезу, насамперед у дитячому та підлітковому віці. Тобто у борців, що довше займаються спортивною діяльністю, спостерігається тенденція до збільшення м'язової маси тіла і, відповідно, до зменшенняжирового компоненту тіла. Метою дослідження є вивчення особливостей морфотипу дітей, що займаються вільною боротьбою. Завдання дослідження – визначення антропометричних показників та виявлення за отриманими даними залежності виникнення змін в будові тіла від тривалості занять спортом. Дослідження проведені серед дітей 8-10 років, що займаються в секції вільної боротьби в групі початкової підготовки (ПП2) та групі попередньої базової підготовки (ПБП2). Юних борців було поділено на дві групи: І група – діти (n=22), що займаються спортом 1-2 роки (ПП2), ІІ група – діти (n=34), що займаються в секції 4-5 років (ПБП2). Обстеження включало антропометрію і розрахунок жирового, м'язового і кісткового компонентів маси тіла. Оцінюючи антропометричні показники було виявлено статистично значиме збільшення поперечного і сагітального діаметрів грудної клітки, обхватних розмірів плеча, передпліччя, стегна та гомілки, величин діаметрів передпліччя серед дітей ІІ групи. Дослідження компонентного складу показало, що м’язовий компонент тіла статистично значимо збільшився, а жировий – виявив тенденцію до зменшення його у ІІ групі. Поряд з метою досягнення спортивних результатів заняття спортом спрямовані на зміцнення здоров'я і хороший фізичний розвиток дітей. Таким чином, доцільним є порівняльний аналіз показників фізичного розвитку дітей з різним спортивним стажем для характеристики ступеня впливу занять спортом на організм дитини в періодрозвитку. Для оценки состояния здоровья и физического развития необходимы изучение морфологических особенностей тела и его компонентного состава. Под влиянием занятий спортом в организме возникают закономерные изменения. В работе доказана непосредственная связь обхватних и поперечных показателей телосложения с уровнем физической активности. При усиленной физической тренировке нарастает мышечная масса, а ограниченная двигательная активность вызывает увеличение запасов жира и уменьшение мышечной массы. Вероятно, обхватные характеристики тела человека являются одними из показателей телосложения и индикаторами его структурно-функционального состояния на этапах онтогенеза, прежде всего в детском и подростковом возрасте. То есть у борцов, чем дольше они занимаются спортивной деятельностью, наблюдается тенденция к увеличению мышечной массы тела и, соответственно, к снижению жирового компонента тела. Целью исследования является изучение особенностей морфотипа детей, занимающихся вольной борьбой. Задача исследования - определение антропометрических показателей и выявление по данным исследования зависимости возникновения изменений в строении тела от продолжительности занятий спортом. Исследования проведенные среди детей 8-10 лет, занимающихся в секции вольной борьбы в группе начальной подготовки (ПП2) и группе предварительной базовой подготовки (ПБП2). Юных борцов были разделены на две группы: I группа - дети (n = 22), занимающихся спортом 1-2 года (ПП2), II группа - дети (n = 34), занимающихся в секции 4-5 лет (ПБП2) . Обследование включало антропометрию и расчет жировой, мышечной и костной компонентов массы тела. Оценивая антропометрические показатели было выявлено статистически значимое увеличение поперечного и сагиттального диаметров грудной клетки, обхватних размеров плеча, предплечья, бедра и голени, величин диаметров предплечья среди детей II группы. Исследование компонентного состава показало, что мышечный компонент тела статистически значимо увеличился, а жировой - обнаружил тенденцию к уменьшению его в II группе. Наряду с целью достижения спортивных результатов занятия спортом направленные на укрепление здоровья и хорошее физическое развитие детей. Таким образом, сравнительный анализ показателей физического развития детей с разным спортивным стажем является целесообразным для характеристики степени влияния занятий спортом на организм ребенка в период развития. To assess the state of health and physical development, it is necessary to study the morphological characteristics of the body and its component composition. Under the influence of sports activities regular changes take place in the body. In this work we proved the direct relationship between girth and transverse body dimensions and the level of physical activity. The enhanced physical training leads to muscle mass increase while limited physical activity causes an increase in fat stores and a decrease in muscle mass. Probably, the girth body dimensions are one of the indicators of physique and indicators of its structural and functional state at the stages of ontogeny, especially in childhood and adolescence. That is, wrestlers who have been engaged in sports for a longer period have a tendency to increase lean body mass and, accordingly, to decrease the body fat component. The purpose of the research is to study the characteristics of the morphotype of children engaged in freestyle wrestling. The objective is to determine anthropometric indicators and to identify, according to the data obtained, the dependence of changes in physique on the duration of sports training. Material and methods. Studies were conducted among 8-10-year-old children, engaged in the section of freestyle wrestling in the group of preliminary basic training. Young wrestlers were divided into two groups group I included children (n = 22) engaged in sports for 1-2 years, group II encompassed children (n = 34) engaged in the section for 4-5 years. The examination included anthropometry and calculation of the fat, muscle and bone components of body weight. Results and discussion. The evaluation of anthropometric indicators revealed a statistically significant increase in the transverse and sagittal diameters of the chest, the girth dimensions of the shoulder, forearm, thigh and lower leg, as well as the diameters of the forearm in children of group II. The experiment showed the differences in the components of the body composition of children with different athletic experience. Analysis of the component composition showed that the muscle component of the body in the athletes of group II increased significantly by 8.4% (P> 0.95), which can be explained by the earlier onset of muscle growth. At the same time, fat component showed a tendency to decrease it in group II by 9,3% (0,1> P> 0,05). Estimating anthropometric indicators, statistically significant increases (P> 0.95) were found among children of group II: transverse and sagittal chest diameters (6.5% and 6.8%, respectively); body size (shoulder coverage 8.8%, forearm 9.1%, hips 11.5% and lower legs 7.8%, chest circumference at rest 10.2%). Conclusion. Along with the goal of achieving sports results, sports activities are aimed at improving the health and good physical development of children. Thus, a comparative analysis of the indicators of the physical development of children engaged in sports for different periods is advisable to characterize the degree of influence of sports activities on the child’s body during the development period.
Опис
Ключові слова
антропометричні показники, компоненти тіла, кісткові епіфізи, обхватні розміри, антропометрические показатели, костные эпифизы, обхватные размеры, компоненты тела, anthropometric indicators, bone epiphyses, girth dimensions, body components
Цитування
Комісова Т. Є. Вплив занять вільною боротьбою на компонентний склад тіла дітей / Т. Є. Комісова та ін. // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25). – С. 456–464.