ОСВІТНЯ САМОДОСТАТНІСТЬ, АБО ШКОЛА НАВПАКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Стаття продовжує низку авторових філософсько-освітніх досліджень особливостей розгортання освітнього проєкту в сучасних соціокультурних контекстах. Вона пропонує аналіз школи як самонавчальної організації із залученням коучингу як провідного інструмента. Статья продолжает ряд авторових философско-образовательных исследований особенностей развертывания образовательного проекту в современных социокультурных контекстах. Она предлагает анализ школы как самообучающейся организации с привлечением коучинга как ведущего инструмента. The article continues a number of author’s philosophical and educational researches of features of development of the educational project in modern socio-cultural contexts. It offers an analysis of the school as a self-learning organization with the involvement of coaching as a leading tool.
Опис
Ключові слова
школа, самонавчальна організація, школа навпаки, коучинг, адаптація, навчальні практики, школа, самообучающаяся организация, школа наоборот, коучинг, адаптация, учебные практики, school, learning organization, school on the contrary, coaching, adaptation, educational practices
Цитування
Садоха О. В. Освітня самодостатність, або школа навпаки / О. В. Садоха, Н. І. Варич // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 145–148.