РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ У ПРИКЛАДНІЙ СФЕРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто прикладну естетику, яка є процесом, практикою, досвідом та дією у взаємозв’язку. Вона охоплює спільні історичні та соціальні ресурси, які використовує творець (людина, яка щось створює) для підтримки взаємного залучення до дій, виробництва та відтворення конкретних способів взаємодії зі світом. Зазначено, що можливості прикладної естетики у викладацькій діяльності пов’язані із візуально-чуттєвим сприйняттям предмету викладання та самого викладача, дотриманням балансу часу, гармонії, гумору, іронії, драматичності, емоційності, очікування, чуттєвості тощо у подачі знань. Відповідно професійно орієнтований естетичний смак реалізується як компетентність, що посилює весь спектр особистісних якостей викладача. The publication examines applied aesthetics, which is a process, practice, experience and action in a relationship. It encompasses the shared historical and social resources used by the creator (the person who creates something) to support mutual engagement in action, production and reproduction of particular ways of interacting with the world. It is noted that the possibilities of applied aesthetics in teaching activities are connected with visual-sensual perception of the subject of teaching and the teacher himself, observing the balance of time, harmony, humor, irony, drama, emotionality, expectation, sensuality, etc. in the presentation of knowledge. Accordingly, a professionally oriented aesthetic taste is realized as a competence that strengthens the whole spectrum of personal qualities of the teacher.
Опис
Ключові слова
прикладна естетика, естетичний смак, професійна діяльність, викладачі, аспірантські роботи, applied aesthetics, aesthetic taste, professional activity, teachers, postgraduate works
Цитування
Лі Сіньцзе. Реалізація професійно орієнтованого естетичного смаку у прикладній сфері / Лі Сіньцзе // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 322–323.