ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ (50 – 80-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена питанням використання ідей В. О. Сухомлинського при організації соціально-педагогічної діяльності з дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в 50 – 80-ті рр. ХХ століття. З‟ясовано, що в процесі організації зазначеної діяльності фахівці активно вивчали праці В. О. Сухомлинського, використовували мету та завдання, сформульовані педагогом, залучали громадськість до організації соціально-педагогічної діяльності, використовували форми та методи роботи з батьками, запропоновані й апробовані в діяльності Павлиської школи, В. О. Сухомлинським. The article is devoted to the issues of the use of V. O. Sukhomlynsky's ideas in the organization of social and pedagogical activity with orphans and children deprived of parental care in the 50's - 80's of the XXth century. It has been found out that in the process of organizing social and pedagogical activity, experts actively studied the works of V. O. Sukhomlynsky, used the purpose and tasks formulated by the pedagogue, involved the public in the organization of social and pedagogical activity, used forms and methods of work with parents, proposed and tested by V. O. Sukhomlynsky in the Pavlysh Secondary School.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, діти-сироти, організація, мета, завдання, форми роботи, social and pedagogical activity, orphans, organization, purpose, tasks, forms of work
Цитування
Кайдалова Л. Г. Використання ідей В. О. Сухомлинського при організації соціально-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами (50–80-ті рр. ХХ століття) / Л. Г. Кайдалова, Л. А. Штефан // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 59–63.