Психологія управління

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Це видання допоможе здобувачам освіти, майбутнім магістрам, опанувати дисципліну «Психологія управління». Наведено силабус навчальної дисципліни «Психологія управління», матеріали курсу в схемах і таблицях, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять, алгоритм підготовки доповіді (виступу) до семінарського (практичного) заняття, теми практичних занять, тести для самоконтролю, питання до іспиту з навчальної дисципліни «Психологія управління», глосарій (Короткий словник базових термінів). This edition will help students, future masters, to master the discipline "Management Psychology". The syllabus of the educational discipline "Management Psychology", course materials in diagrams and tables, methodical recommendations for preparation for seminar and practical classes, algorithm for preparing a report (speech) for a seminar (practical) class, topics of practical classes, tests for self-control, exam questions are given from the academic discipline "Management Psychology", glossary (Short dictionary of basic terms).
Опис
Ключові слова
освітній процес, психологія управління, менеджмент, підготовка фахівців, вища освіта, глосарій, методичні рекомендації, educational process, psychology of management, management, training of specialists, higher education, glossary, methodical recommendations
Цитування
Хлєбнікова Т. Психологія управління [Електронне видання] : метод. рек. з навч. курсу / Т. Хлєбнікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2023. – 142 с. : іл., портр., табл.