Сrisis of German classical universities and ways of its overcoming in the context of actual reforms in German university education

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
The aim of the article is to analyse and generalize the situation in contemporary classical German universities and to express their vision of the further development of this educational sphere. To achieve the goal, general scientific, historical and pedagogical methods of research were used. The analysis of scientific works of foreign and domestic scientists has made it possible to draw conclusions that development of a network society increases the availability of knowledge and information for each individual and at the same time creates a threat of the classical university’s death, which forces it to open itself for constant change and turn into a centre of educational and research network. Мета статті полягає у спробі узагальнити ситуацію, що виникла в сучасних класичних німецьких університетах у контексті Болонського процесу, і висловити своє бачення подальшого розвитку ціюї освітньої сфери, спираячись на аналіз праць сучасних зарубіжних і вітчизняних науковців, які здійснюють діагностування актуального стану університетів і прогнозування домінуючих тенденцій їх трансформацій у найближчій і далекій перспективі в умовах глобалізованого інформаційного суспільства. Для досягнення поставленої мети використовуються загальнонаукові методи дослідження; історико-педагогічні (ретроспективний, зіставно-порівняльний аналіз праць учених-педагогів та наукової літератури) і метод узагальнення опрацьованих матеріалів. Аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних науковців дозволив зробити висновки про те, що сучасне людство знаходиться на новому етапі цивілізаційного розвитку, який докорінно змінює характер університетської освіти. В умовах мережевого суспільства збільшуються доступність знань та інформації для кожного індивіда, отже створюються умови для розвитку його індивідуальних і творчих здібностей, для задоволення його індивідуальних освітніх потреб, до співпраці з іншими учасниками мережі з метою обміну знаннями та інформацією тощо. У сфері освіти й університетської освіти зокрема виникають нові форми навчання, активно застосовуються засоби і можливості дистанційного навчання та інформаційного забезпечення через використання сучасних інформаційних систем освіти. Мережеве суспільство вимагає переорієнтації способу мислення, передбачає відхід від взаємостосунків, що побудовані на принципах сталості та ієрархічності, а також закладає потребу людей у навчанні впродовж життя. У цих умовах перед класичним університетом виникає загроза його загибелі як інституції або принаймні його перетворення на транслятора вже застарілих та фрагментованих знань. І тому він має відкритися до постійних змін, перетворитись у центр освітньої і дослідницької мережи. Цель статьи заключается в попытке проанализировать и обобщить ситуацию в современных классических немецких университетах и высказать своё видение дальнейшего развития этой образовательной сферы. Для достижения поставленной цели были использованы общенаучные, историко-педагогические методы исследования. Анализ научных трудов зарубежных и отечественных учёных позволил сделать выводы о том, что развитие сетевого общества увеличивает доступность знаний и информации для каждого индивида и одновременно создаёт перед классическим университетом угрозу его гибели, что вынуждает его открыться для постоянных изменениий и превратиться в центр образовательной и исследовательской сети.
Опис
Ключові слова
research university, sustainable development, variety of social forms, contextualization, mercantilism, discoursiveness, humanization, perfection, rationalism, дослідницько-навчальний університет, сталий розвиток, різноманіття соціальних форм, контекстуалізація, антропологізація, дискурсивність, гуманітаризація, досконалість, раціоналізм, исследовательско-учебный университет, устойчивое развитие, многообразие социальных форм, контекстуализация, антропологизация, дискурсивность, гуманитаризация, совершенство, рационализм
Цитування
Cherkashyn S. Сrisis of German classical universities and ways of its overcoming in the context of actual reforms in German university education / S. Cherkashyn // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / Сумс. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ, 2018. – № 9 (83). – С. 58–68.