Особливості проєктування програми підвищення кваліфікації вчителів математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Система підвищення кваліфікації фахівців, зокрема вчителів математики, в сучасному суспільстві, яке динамічно розвивається, є обов‘язковим компонентом, що забезпечує необхідну якість професійної діяльності. Вона потенційно повинна виконувати важливу соціальну функцію, пов‘язану з кар‘єрним та особистісним розвитком вчителів, інноваційними перетвореннями всієї освітньої галузі. Система повышения квалификации специалистов, в том числе учителей математики, в современном обществе, динамично развивается, является обязательным компонентом, обеспечивающим необходимое качество профессиональной деятельности. Она потенциально должна выполнять важную социальную функцию, связанную с карьерным и личностным развитием учителей, инновационными преобразованиями всей образовательной отрасли. The system of professional development of specialists, in particular mathematics teachers, in the modern society, which is developing dynamically, is a mandatory component that ensures the necessary quality of professional activity. It has the potential to perform an important social function related to the career and personal development of teachers, innovative transformations of the entire educational sector.
Опис
Ключові слова
підвищення кваліфікації, вчителі, математика, освіта, повышение квалификации, учителя, математика, образование, advanced training, teachers, mathematics, education
Цитування
Нєлін Є. П. Особливості проєктування програми підвищення кваліфікації вчителів математики / Є. П. Нєлін, О. Є. Долгова // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 343–348.