Mathematical basis for the integral development of strength, speed and endurance in sports with complex manifestation of physical qualities

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-03-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
University of Pitesti, Romania - (EUP)
Анотація
The aim is to devise a model of integral development of antagonistic physical qualities in sports that require complex manifestation of motor abilities. Materials: there were analyzed 32 literary sources for devising the theoretical theses of a model of development of different physical qualities. The elite climbers took part in the pedagogical experiment in order to test the effectiveness of the developed model. There were 26 sportsmen involved in the study (among them were 10 sports masters of international class who specialize in speed climbing, 10 sports masters who specialize in difficulty climbing and 6 world-class climbers. The age of sportsmen was from 19 to 22. Results. We developed the concept of an integrated physical training. It, in general, can be applied at any stage of sports perfection. It was found that the components of physical preparedness (strength, speed and endurance) are in inverse interrelations. The data of dependences are hyperbolic. We demonstrated these dependencies (between strength, speed and time limit of acting) are, in generalized form, in the shape of a hyperboloid. We also showed that the inverse interrelations between the components of speed and strength preparedness make difficulty in building of training process. The solution of this problem lies in the gradual alternation of means aimed at the development of contradictory qualities. Conclusions. We proved experimentally the effectiveness of the developed model of integral development of physical qualities in training process of elite climbers. Мета полягає в тому, щоб розробити модель цілісного розвитку антагоністичних фізичних якостей у спорті, які вимагають комплексного прояву рухових здібностей. Матеріали: проаналізовано 32 літературних джерела для розробки теоретичних положень моделі розвитку різних фізичних якостей. Щоб перевірити ефективність розробленої моделі в педагогічному експерименті взяли участь кращі альпіністи. У дослідженні брало участь 26 спортсменів (серед них 10 майстрів спорту міжнародного класу, які спеціалізуються в швидкісному лазінні, 10 майстрів спорту, які спеціалізуються в лазінні на складність і 6 альпіністів світового класу). Вік спортсменів від 19 до 22 років. Результати. Ми розробили концепцію інтегрованої фізичної підготовки, яка в цілому може бути застосована на будь-якій стадії спортивної досконалості. Було виявлено, що компоненти фізичної підготовленості (сила, швидкість і витривалість) знаходяться в зворотному зв'язку. Ми показали ці залежності (між силою, швидкістю і тимчасовою межею дії) в узагальненому вигляді, у формі гіперболоїда. Ми також показали, що зворотні взаємозв'язки між компонентами швидкості і силовою підготовленістю ускладнюють побудову процесу тренування. Вирішення цієї проблеми полягає в поступовому чергуванні засобів, спрямованих на розвиток суперечливих якостей. Висновки. Експериментально доведено ефективність розробленої моделі інтегрального розвитку фізичних якостей в процесі підготовки кращих альпіністів. Цель состоит в том, чтобы разработать модель целостного развития антагонистических физических качеств в спорте, которые требуют комплексного проявления двигательных способностей. Материалы: проанализировано 32 литературных источника для разработки теоретических положений модели развития различных физических качеств. С целью проверки эффективности разработанной модели в педагогическом эксперименте приняли участие лучшие альпинисты. В исследовании участвовало 26 спортсменов (среди них 10 мастеров спорта международного класса, которые специализируются в скоростном лазании, 10 мастеров спорта, которые специализируются в лазании на сложность и 6 альпинистов мирового класса). Возраст спортсменов от 19 до 22 лет. Результаты. Мы разработали концепцию интегрированной физической подготовки, которая в целом может быть применена на любой стадии спортивного совершенства. Было обнаружено, что компоненты физической подготовленности (сила, скорость и выносливость) находятся в обратной взаимосвязи. Мы показали эти зависимости (между силой, скоростью и временным пределом действия) в обобщенном виде, в форме гиперболоида. Мы также показали, что обратные взаимосвязи между компонентами скорости и силовой подготовленности затрудняют построение процесса тренировки. Решение этой проблемы заключается в постепенном чередовании средств, направленных на развитие противоречивых качеств. Выводы. Экспериментально доказана эффективность разработанной модели интегрального развития физических качеств в процессе подготовки лучших альпинистов.
Опис
Ключові слова
model, speed, strength, endurance, physical qualities, climbing, модель, швидкість, сила, витривалість, фізичні якості, альпінізм, модель, скорость, сила, выносливость, физические качества, альпинизм
Цитування
Mathematical basis for the integral development of strength, speed and endurance in sports with complex manifestation of physical qualities / Zh. L. Kozina, O. О. Repko, O. M. Ionova, Yu. D. Boychuk, V. A. Korobeinik // Journal of Physical Education and Sport. – Romania : EUP, 2016. – Vol. 16, Is. 1. – Pp. 70–76.