Визначення тривожності та нервово-психічного напруження студентської молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто рівень тривожності у студентської молоді. Тривожність – це властивість, яка постійно або ситуативно проявляється у людини, яка переходить в стан підвищеної тривожності, відчуття страху в специфічних ситуаціях. На відміну від страху як реакції на конкретну загрозу, тривожність представляє собою безпредметний страх. Рівень тривожності та нервово-психічного напруження у студентської молоді можна розглядати як показник соціальної зрілості та культури, а його комплексне визначення дозволяє наблизити студентів до цілей самореалізації і зберегти здоров’я. В статье рассмотрен уровень тревожности у студенческой молодежи. Тревожность – это свойство, постоянно или ситуативно проявляющееся у человека, переходящего в состояние повышенной тревожности, чувство страха в специфических ситуациях. В отличие от страха как реакции на конкретную угрозу тревожность представляет собой беспредметный страх. Уровень тревожности и нервно-психического напряжения у студенческой молодежи можно рассматривать как показатель социальной зрелости и культуры, а его комплексное определение позволяет приблизить студентов к целям самореализации и сохранить здоровье. The article considers the level of anxiety in student youth. Anxiety is a property, constantly or situationally manifested in a person, which transitions to a state of increased anxiety, a sense of fear in specific situations. In contrast to fear as a reaction to a specific threat, anxiety is an objectless fear. The level of anxiety and neuropsychological tension in student youth can be considered as an indicator of social maturity and culture, and its comprehensive definition allows to bring students closer to the goals of self-realisation and health preservation.
Опис
Ключові слова
тривожність, нервово-психічне напруження, студенти, психічне здоров’я, тревожность, нервно-психическое напряжение, студенты, психическое здоровье, anxiety, mental stress, students, mental health
Цитування
Щербак І. М. Визначення тривожності та нервово-психічного напруження студентської молоді / І. М. Щербак, П. П. Пашинський // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 248–251.