Географія та туризм

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-28
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено матеріали, присвячені актуальним питанням сучасної географічної науки та туризмознавства. Розглянуто освітні тенденції у галузях географії та туризму, проблеми природничої географії, висвітлення реалізації Сталого розвитку в екологічній, економічній та соціальній сферах, розглянуто питання про стан і розвиток туризму в світі та Україні, перспективі післявоєнного відновлення і використання туристичних ресурсів, природної та культурно-історичної спадщини України. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів. The collection presents materials devoted to current issues of modern geographical science and tourism. Educational trends in the fields of geography and tourism, problems of natural geography, highlighting the implementation of sustainable development in the ecological, economic and social spheres, the state and development of tourism in the world and Ukraine, the prospects for post-war recovery and the use of tourist resources, natural and cultural-historical heritage of Ukraine. For teachers, graduate students, masters, students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
туризм, географія, сталий розвиток, географічна освіта, рекреаційні ресурси, туристичні тенденції, tourism, geography, sustainable development, geographical education, recreational resources, tourist trends
Цитування
Географія та туризм : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. – 1 берез. 2023 р. / Харк. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 684 с.