Формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації в процесі фахової підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито сутність дефініції ”педагогічна імпровізація“ як швидкого, гнучкого й адекватного реагування на щойно створені ситуації або ті, що стихійно, раптово виникли в педагогічній діяльності, та вимагають миттєвої реакції. Обгрунтовано технологію формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації в процесі фахової підготовки, уточнено критерії й показники готовності майбутнього вчителя до педагогічної імпровізації. В работе раскрыта сущность дефиниции "педагогическая импровизация" как быстрого, гибкого и адекватного реагирования на только что созданные ситуации или те, стихийно, внезапно возникли в педагогической деятельности, и требуют мгновенной реакции. Обоснованно технологию формирования готовности будущих учителей к педагогической импровизации в процессе профессиональной подготовки, уточнены критерии и показатели готовности будущего учителя к педагогической импровизации. The paper reveals the essence of the definition of “pedagogical improvisation” as a quick, flexible and adequate response to situations that have just been created or those that spontaneously arise suddenly in pedagogical activity and require an instant reaction. The technology of forming the readiness of future teachers for pedagogical improvisation in the process of vocational training is justified, the criteria and indicators of the future teacher's readiness for pedagogical improvisation are specified.
Опис
Ключові слова
педагогічна імпровізація, фахова підготовка вчителя, вища школа, майбутні вчителі, педагогическая импровизация, профессиональная подготовка учителя, высшая школа, будущие учителя, pedagogical improvisation, professional teacher training, high school, future teachers
Цитування
Башкір О. І. Формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації в процесі фахової підготовки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теорія і методика проф. освіти / О. І. Башкір ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 239 с.