ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджується генеза правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників у контексті сучасних процесів реформування вищої освіти України. Аналіз нормативно-правових, підзаконних та локальних актів дозволив автору констатувати, що найсуттєвіші зміни у вивченні зазначеної в статті проблематики відбулися після здобуття Україною незалежності. Основним завданням державної політики в галузі вищої освіти стало приведення її до рівня розвинутих країн світу. З прийняттям Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) розпочався новий етап із вдосконалення правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників щодо рейтингового оцінювання їхньої діяльності. Доведено, що складність правового регулювання в цій сфері обумовлена специфікою трудової діяльності науково-педагогічних працівників. Автор пропонує збільшити частку локального регулювання з огляду на сучасні тенденції автономії закладів вищої освіти. The article examines the genesis of legal regulation of labor activity of scientific and pedagogical workers in the context of modern processes of reforming higher education in Ukraine. The analysis of normative-legal acts, local laws and by-laws allowed the author to state that the most significant changes in the study of the issues mentioned in the article have taken place since the period of Ukraine’s independence. The main task of state policy in the field of higher education was to bring it to the level of developed countries; development of university science, scientific potential of scientific and pedagogical workers as an important component of raising the rating of a young country in the international arena. With the adoption of the Law of Ukraine “On Higher Education” (2014) began a new stage in improving the legal regulation of employment of research and teaching staff, namely in consolidating the procedure for competitive selection for positions and rating performance. The complexity of the legal regulation of this area is due to the specifics of the work of research and teaching staff. The author proposes to increase the share of local regulation taking into account current trends in the autonomy of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
генеза, правове регулювання, трудова діяльність, заклади вищої освіти, науково-педагогічні працівники, genesis, legal regulation, labor activity, institutions of higher education, scientific and pedagogical workers
Цитування
Лиманський П. П. Генеза правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників / П. П. Лиманський // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 35. – С. 114–120.