Організація індивідуальної роботи зі студентами у Республіці Туреччина

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах визначено роль та місце індивідуальної роботи зі студентами у Республіці Туреччина. Розкрито напрями здійснення індивідуальної роботи зі студентами у Республіці Туреччина : індивідуальні заняття (додаткові заняття, консультації, онлайн-консультації, бесіди), індивідуальні науково-дослідні завдання (участь у написанні наукових робіт ; участь у студентських конференціях, олімпіадах) та виховні заходи. В тезисах определена роль и место индивидуальной работы со студентами в Республике Турция. Раскрыты направления осуществления индивидуальной работы со студентами в Республике Турция : индивидуальные занятия (дополнительные занятия, консультации, онлайн-консультации, беседы), индивидуальные научно-исследовательские задания (участие в написании научных работ, участие в студенческих конференциях, олимпиадах) и воспитательные мероприятия. This article depicts the role and place of individual work with students at universities in the Republic of Turkey. The directions of individual work with students in Turkish universities have been revealed. They are individual classes (additional classes, consultations, online-consultations, talks), individual research tasks (students’ participation in writing scientific papers, participation in student conferences and competitions) and educational events.
Опис
Ключові слова
студент, індивідуальна робота, індивідуальні заняття, індивідуальні науково-дослідні завдання, виховна робота, студент, индивидуальная работа, индивидуальные занятия, индивидуальные научно-исследовательские задачи, воспитательная работа, student, individual work, individual lessons, individual scientific-research tasks, educational work
Цитування
Кабанська О. С. Організація індивідуальної роботи зі студентами у Республіці Туреччина / О. С. Кабанська, Є. Ш. Маракли // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 59–62.