Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1710
Title: Організація індивідуальної роботи зі студентами у Республіці Туреччина
Other Titles: Организация индивидуальной работы со студентами в Республике Турция
Organization of individual work with students in the Republic of Turkey
Authors: Кабанська, О. С.
Маракли, Є. Ш.
Кабанская, О. С.
Маракли, Е. Ш.
Kabanskaya, О. S.
Marakli, E. Sh.
Keywords: студент
індивідуальна робота
індивідуальні заняття
індивідуальні науково-дослідні завдання
виховна робота
студент
индивидуальная работа
индивидуальные занятия
индивидуальные научно-исследовательские задачи
воспитательная работа
student
individual work
individual lessons
individual scientific-research tasks
educational work
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Кабанська О. С. Організація індивідуальної роботи зі студентами у Республіці Туреччина / О. С. Кабанська, Є. Ш. Маракли // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 59–62.
Abstract: У тезах визначено роль та місце індивідуальної роботи зі студентами у Республіці Туреччина. Розкрито напрями здійснення індивідуальної роботи зі студентами у Республіці Туреччина : індивідуальні заняття (додаткові заняття, консультації, онлайн-консультації, бесіди), індивідуальні науково-дослідні завдання (участь у написанні наукових робіт ; участь у студентських конференціях, олімпіадах) та виховні заходи. В тезисах определена роль и место индивидуальной работы со студентами в Республике Турция. Раскрыты направления осуществления индивидуальной работы со студентами в Республике Турция : индивидуальные занятия (дополнительные занятия, консультации, онлайн-консультации, беседы), индивидуальные научно-исследовательские задания (участие в написании научных работ, участие в студенческих конференциях, олимпиадах) и воспитательные мероприятия. This article depicts the role and place of individual work with students at universities in the Republic of Turkey. The directions of individual work with students in Turkish universities have been revealed. They are individual classes (additional classes, consultations, online-consultations, talks), individual research tasks (students’ participation in writing scientific papers, participation in student conferences and competitions) and educational events.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1710
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кабанська О. С. .pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.