ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
У тезах розглянуто проблему нездоров’я сучасної студентської молоді; схарактеризовано сутність феномену «здоров’я» як динамічної категорії, що несе в собі фізичне, соціальне, психічне та духовне навантаження; виявлено шляхи формування здоров’я молодого покоління на освітньо-виховному рівні. В тезисах рассмотрена проблема нездоровья современной студенческой молодежи; охарактеризована сущность феномена «здоровье» как динамической категории, которая несет в себе физические, социальные, психические и духовные нагрузки; выявлены пути формирования здоровья молодого поколения на образовательно-воспитательном уровне. In the theses the problem of ill health of modern student youth is considered; the essence of the phenomenon of "health" is characterized as a dynamic category that carries physical, social, mental and spiritual stress; the ways of forming the health of the young generation at the educational level are revealed.
Опис
Ключові слова
здоров ’я, складові здоров’я, студентська молодь, вищі навчальні заклади, здоровье, составляющие здоровья, студенческая молодежь, высшие учебные заведения, health, components of health, student youth, higher education institutions
Цитування
Науменко Н. В. Шляхи збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді / Н. В. Науменко, А. В. Козлов, Л. В. Дрожик // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 23–24 квіт. 2020 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2020. – Вип. 1. – С. 104–106.