ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази розкрито міждисциплінарний характер проблеми індивідуалізації та індивідуальності людини, проаналізовано термінологічне поле досліджуваного феномена, надана загальна характеристика індивідуалізації навчання, систематизовано цінний досвід діяльності викладачів щодо її здійснення у різних напрямах, висвітлено особливості генези та етапи розвитку проблеми індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів у визначених хронологічних межах. Рекомендована для студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів закладів вищої педагогічної освіти, учителів різних типів навчальних закладів, а також широкого кола читачів, що цікавляться проблемою індивідуалізації особистості, врахування індивідуальних особливостей людини у процесі навчання. In the monograph, based on the analysis of a wide source base, the interdisciplinary nature of the problem of individualization and individuality of a person is revealed, the terminological field of the studied phenomenon is analyzed, the general characteristics of the individualization of education are provided, the valuable experience of teachers regarding its implementation in various directions is systematized, the peculiarities of the genesis and stages of development of the problem of individualization of education are highlighted students of natural and mathematical specialties of higher pedagogical educational institutions within the specified chronological limits. Recommended for students, master's students, graduate students, doctoral students, teachers of institutions of higher pedagogical education, teachers of various types of educational institutions, as well as a wide range of readers who are interested in the problem of individualization of the personality, taking into account the individual characteristics of a person in the learning process.
Опис
Ключові слова
освітній процес, індивідуалізація навчання, індивідуальність особистості, майбутній педагог, природничо-математичні спеціальності, educational process, individualization of learning, individuality of personality, future teacher, natural and mathematical specialties
Цитування
Пісоцька М. Е. Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей у вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладах другої половини ХХ – початку ХХІ століття: теорія та практика : [монографія] / М. Е. Пісоцька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. – 505 с. + дод.