До питання про теоретичні основи соціальної роботи з військовослужбовцями (на основі світових і вітчизняних теорій)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
Стаття уперше розкриває теоретичні основи сучасної військовосоціальної роботи в Україні на основі аналізу теорій соціальної роботи. Показано переваги і недоліки комплексно-орієнтованих, психологічноорієнтованих і соціологічно-орієнтованих теорій соціальної роботи. Сформульовано перелік теорій, які доцільно використовувати при здійсненні соціальної роботи з військовослужбовцями, їх межі і проблемне поле застосування. Показано, що немає універсальної теорії для такої соціальної роботи, що феміністські та вільно-радикальні теорії не є придатними для роботи з військовими. Статья впервые раскрывает теоретические основы современной военно-социальной работы в Украине на основе анализа теорий социальной работы. Показаны преимущества и недостатки комплексно ориентированных, психологически ориентированных и социологически ориентированных теорий социальной работы. Сформулирован перечень теорий, которые целесообразны в социальной работе с военнослужащими, их границы и проблемное поле применения. Показано, что нет универсальной теории для социальной работы, феминистские и свободно-радикальные теории не пригодны для работы с военными. The article for the first time reveals the theoretical foundations of modern social work with servicemen in Ukraine on the basis of analysis of theories of social work, taking into account the peculiarities of military service as a profession, the purpose of social work in the army. The methodology chose an epistemological approach to the study. And the methods for research were: theoretical analysis of sources, concretization, generalization, systematization. The article analyzes the advantages and disadvantages of comprehensively oriented, psychologically oriented and sociologically oriented theories of social work. The authors on the basis of theoretical analysis of sources, features of military service formulated a list of theories that should be used in the implementation of social work with servicemen. For these theories identified their advantages, capabilities, limits and problem area of application. the theory of help for self-help and the theory of education for social work with servicemen are analyzed. It is shown that there is no universal theory for such social work, their complex is expedient for application in practice of rendering of social services. It is proved that feminist and free-radical theories are not suitable for work with military.
Опис
Ключові слова
соціальна робота з військовослужбовцями, комплексно-орієнтовані теорії, соціологічно-орієнтовані теорії, психологічно-орієнтовані теорії, допомога для самодопомоги, теорії виховання, социальная работа с военнослужащими, комплексно-ориентированные теории, социологически-ориентированные теории, психологически ориентированные теории, помощь для самопомощи, теории воспитани, social work with servicemen, complex oriented theories, sociologically oriented theories, psychologically oriented theories, self-help aid, theories of education
Цитування
Трубавіна І. М. До питання про теоретичні основи соціальної роботи з військовослужбовцями (на основі світових і вітчизняних теорій) / І. М. Трубавіна, К. Є. Каліна, В. В. Байдала // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; [редкол.: С. О. Семеріков (голов. ред.) та ін.]. – Старобільськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2020. – № 7(338). – С. 211–224.