ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В БУДИНКАХ ТВОРЧОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано особливості соціалізації дітей та молоді в будинках творчості. Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», комплексні заклади позашкільної освіти (до яких належать будинки дитячої та юнацької творчості) організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти. Зазначено, що застосування доцільних соціально-педагогічних технологій в будинках творчості відкриває нові можливості для соціалізації дітей та молоді, навіть, якщо заклад позашкільної освіти працює в онлайн-режимі в регіонах зі складною безпековою ситуацією. Така діяльність забезпечує розвиток у дітей та молоді особистісних якостей майбутніх лідерів, яким творити майбутнє держави, сприяє вільному розвитку особистості, здобуттю нею соціально-громадського досвіду, навичок і вмінь, необхідних для успішної соціалізації, подальшої самореалізації та професійного самовизначення, усвідомленню молодим поколінням особистої відповідальності за власне життя і вплив на розвиток суспільства, розвитку соціальної і громадянської активності, творчому, інтелектуальному і духовному розвитку молодого покоління, якому творити майбутнє нації. The publication analyzes the peculiarities of the socialization of children and youth in houses of creativity. In accordance with the Law of Ukraine "On Out-of-school Education", comprehensive institutions of out-of-school education (which include houses of children's and youth creativity) organize work with pupils, students and trainees in various areas of out-of-school education. It is noted that the use of appropriate socio-pedagogical technologies in creative houses opens up new opportunities for the socialization of children and youth, even if the out-of-school education institution works in online mode in regions with a difficult security situation. Such activities ensure the development of children and youth in the personal qualities of future leaders, who will create the future of the state, contribute to the free development of the individual, the acquisition of socio-social experience, skills and abilities necessary for successful socialization, further self-realization and professional self-determination, the awareness of the young generation of personal responsibility for their own life and influence on the development of society, development of social and civic activity, creative, intellectual and spiritual development of the young generation, which will create the future of the nation.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, соціалізація, позашкільна освіта, гурткова робота, social education, socialization, extracurricular education, group work
Цитування
Брітвіна Є. С. Особливості соціалізації дітей та молоді в будинках творчості в сучасних умовах / Є. С. Брітвіна, Н. Д. Кабусь // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 35–39.