ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З AQUA JOGGING НА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ТРЕНОВАНОСТІ ГІМНАСТОК ВІКОМ 15-17 РОКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження спрямоване на вивчення впливу тренувань з Aqua Jogging на рівень фізичної підготовленості гімнасток у віці 15-17 років. Мета дослідження – експериментально перевірити вплив занять з Aqua Jogging на показники рівня тренованості гімнасток віком 15-17 років. Учасники. В експерименті взяли участь дівчата віком 15-17 років, які займаються художньою гімнастикою (n=12). Методи організації дослідження – педагогічні спостереження, бесіди, анкетування, тест САН, аналіз наукової літератури, методи математичної статистики обробки отриманих результатів. Результати: Аквафітнес на даний час слід розглядати як один із популярних інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій, який можна використовувати у навчально-тренувальному процесі спортсменів. У порівнянні показників тестування Гарвардського степ-тесту відбулися позитивні статистично достовірні зміни таких даних: ЧСС1– на 11,1с. (p0,001); ЧСС2 – на 14,0с. (p0,001); ЧСС3 – на 16,6с. (p0,001) та оцінка рівня тренованості – на 24,1 бали (p0,001). Також вірогідних змін набули показники тесту САН, які свідчать про зниження активності – на 23,9 бали (p0,001) та покращення настрою – на 10,3 бали (p<0,05), а виявлені зміни самопочуття не є статистично вірогідними. Висновки: Застосування розробленої системи тренувань з Aqua Jogging сприяло покращенню рівня тренованості усієї досліджувальної групи, що підтверджує свою ефективність застосування в навчально-тренувальному процесі гімнасток. The study aimed to investigate the effects of Aqua Jogging training on the physical fitness level of 15-17-year-old gymnasts. The purpose is to experimentally examine the impact of Aqua Jogging sessions on the fitness level indicators of 15-17-year-old gymnasts. Participants: The experiment involved 12 girls aged 15-17 years, engaged in artistic gymnastics. Methods of research organization: Pedagogical observations, interviews, surveys, SAN tests, analysis of scientific literature, and methods of mathematical statistical analysis of the obtained results. Results: Aqua-fitness is currently considered one of the popular innovative physical and recreational technologies that can be used in athletes' educational and training processes. Comparative analysis of the Harvard Step Test indicators revealed statistically significant positive changes in the following data: HR1 - by 11.1 s (p <0.001); HR2 - by 14.0 s (p <0.001); HR3 - by 16.6 s (p <0.001) and the assessment of the fitness level - by 24.1 points (p <0.001). Significant changes were also observed in the SAN test indicators, indicating a decrease in activity by 23.9 points (p <0.001) and an improvement in mood by 10.3 points (p <0.05), while the changes in well-being - a decrease by 1.9 points (p> 0.05) were not statistically significant. Conclusions: Implementing the Aqua Jogging training system improved the fitness level of the entire research group, confirming its effectiveness in the educational and training process of gymnasts.
Опис
Ключові слова
тренованість гімнасток, аквааеробіка, фізична підготовка, система тренувань, gymnasts' fitness, aqua aerobics, physical training, training system
Цитування
Голенкова Ю. Вплив занять з Aqua Jogging на показники рівня тренованості гімнасток віком 15-17 років / Ю. Голенкова, Д. Висоцький // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 16–22.