Теоретичні аспекти проблеми психічногого здоров'я особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ)
Анотація
У статті розглядаються основні підходи до вивчення психологічних аспектів здоров’я, особливостей формування ставлення до здоров’я на різних вікових етапах життя людини. Розкривається сутність поняття психічне здоров’я та визначаються основні критерії. Перспективу подальшого дослідження складають проблеми психічного здоров’я, діагностика ставлення до здоров’я в онтогенезі. В статье рассматриваются основные подходы к изучению психологических аспектов здоровья, особенностей формирования отношения к здоровью на разных возрастных этапах жизни человека. Раскрывается сущность понятия психическое здоровье и определяются основные критерии. Перспективу дальнейшего исследования составляют проблемы психического здоровья, диагностика отношения к здоровью в онтогенезе. The article considers the main approaches to the study of psychological aspects of health, the peculiarities of the formation of attitudes to health at different age stages of human life. The essence of the concept of mental health is revealed and the main criteria are determined. The prospect of further research consists of problems of mental health, diagnostics of attitudes to health in ontogenesis.
Опис
Ключові слова
здоров’я, психічне здоров’я, критерії психічного здоров’я, ставлення до здоров’я, особистісна самореалізація, здоровье, психическое здоровье, критерии психического здоровья, отношение к здоровью, личностная самореализация, health, mental health, criteria for mental health, attitude to health, personal self-realization
Цитування
Лисенко Л. М. Теоретичні аспекти проблеми психічного здоров’я особистості / Л. М. Лисенко // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 4. – С. 154–157.